О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 21.05.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н. ЯНАКИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 249 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 във вр. с чл. 220 от ГПК.

          Постъпила е частна жалба от процесуалният представител на ответницата по гр. д. № 570/2017 г. по описа на РС – Котел против определение № 49/12.03.2018 г. по гр.д. № 570/2017 г. на РС – Котел, с което е оставено без уважение искането на ответницата за привличане на трети лица-помагачи.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Към момента на подаване на отговора по делото не са били постъпили изисканите доказателства от ищците, а именно НОХД № 300/2017 г. по описа на РС – Сливен , от където се виждало, че посочените суми по заведеното гражданско дело за получени от лицата, които са поискали да бъдат привлечени като трети лица-помагачи. Така съдът неправилно е приел, че не са налице основанията на чл. 219 от ГПК.

Не е постъпил отговор на тази частна жалба.

Настоящият състав след като се запозна с жалбата и представените по делото доказателства, я намира за неоснователна, поради следните съображения:

Делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.45 от ЗЗД във вр. с чл. 201 във вр. с чл.26 ал.1 от НК. Ответницата е била осъдена с влязла в сила присъда № 60/06.04.2017 г. по НОХД № 300/2017 г. на СлРС , за това че през периода от м. Януари 2012 г. до 15.09.2014 г. в с. Градец, общ. Котел, като длъжностно лице, в условията на продължавано престъпление е присвоила чужди пари на обща стойност 3 676.76 лв., връчени й в това качество, собственост на НЧ „Н. ***. В срока за отговор ответникът е подал молба за привличане на трети лица, като изрично ги е посочил, но не е аргументирал в молбата какъв е правния интерес от привличането. Това е констатирал и районният съд, като освен това е съобразил, че производството по делото е образувано по иск за непозволено увреждане. Била е постановена присъда, която е задължителна за гражданския съд и че с привличането на  други лица се цели ревизирането на влязлата в сила присъда.

Нормата на  чл. 219, ал.1, изр.2 от ГПК, изисква наличие на правен интерес от привличането на третото лице за страната, заявила искането, а кога е налице такъв интерес – е посочено в разпоредбата на чл. 218 от ГПК. Нормата на чл. 218 от ГПК обвързва правния интерес на третото лице с постановяване на съдебно решение в нейна полза. Очевидно е, че в конкретния случай този правен интерес не е налице спрямо посочените от ищеца трети лица.

По така заявените от ответника обстоятелства съдът е приел, че той не установява правен интерес от исканото привличане и тези  констатации на районния съд са правилни и законосъобразни, поради което частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ без уважение частната жалба подадена от адв. Д.Д., като процесуален представител на Н.Д.Х. – ответник по гр. д. № 570/2018 г. на РС – Котел, като неоснователна.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: