П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 31.10.2019 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публично съдебно заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и деветнадесета година в  състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

в присъствието на секретар СОНЯ ВАСИЛЕВА и прокурор ….., сложи за разглеждане гр.д. № 252 по описа за 2018 год., докладвано от Председателя.

 

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Ищците, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника, редовно призован, се явява адв. М., редовно упълномощен.

Третото лице помагач пор.№ 5, редовно призован, няма представител.

Третото лице помагач пор.№ 6, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                      О П Р Е Д ЕЛ И :

 

ДАВА ХОД на делото.

Постъпила е молба от И.К.К., М.Р.М. и С.Р.Г., чрез пълномощника ми адв. О.В.К., в която заявяват, че на основание чл. 232 от ГПК оттеглят иска си срещу ответника МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД Сливен и молят д а се прекрати производството по настоящото дело.

Постъпила е молба-становище от третото лице-помагач „Дженерали застраховане” АД, с която заявява, че оспорва изцяло предявените по отношение на него искове, а в случай, че ищците оттеглят или се откажат от исковете си, моли производството по отношение на него да бъде прекратено, в качеството му на ответник по обратния иск, заедно със всички законови последици, като претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв., в качеството си на ответник по обратния иск. Представя списък на разноските.

 

АДВ.М.: Уважаема госпожи съдия, по повод постъпилата молба за оттегляне на иска, не се иска съгласие от наша страна. Считаме, че е във Вашите правомощия да прекратите дело. Моля да ни бъдат присъдени всички направени по делото разноски, за което представям списък о чл. 80 от ГПК.

ТРЕТО ЛИЦЕ-ПОМАГАЧ С.К.: Съгласен съм с оттеглянето.

 

Във връзка с направеното искане на пълномощника на ищците, съдът намира същото за допустимо и своевременно направено, като видно от представеното адвокатско пълномощно – адв. О.К. е упълномощен изрично от ищците за оттегляне на предявения иск. Следва производството по настоящото дело по главния иск да бъде прекратено поради оттегляне на същия.

Следва производството и по предявения насрещен иск в условията на евентуалност да бъде прекратено, тъй като то е обусловено от развитието на производството по главния иск и след прекратяването на същия остава без предмет.

Ето защо и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от И.К.К., М.Р.М. и С.Р.Г. срещу МБАЛ „Д-р Иван Селимински  АД – Сливен иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД поради оттегляне на иска.

ПРЕКРАТЯВА производството по предявения обратен иск с правно основание чл. 219 ал. 3 от ГПК, във вр.чл. 223 от КЗ /отм./ предявен от МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД – Сливен срещу „Дженерали застраховане” АД поради липса на правен интерес.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба от днес за явилите се страни и от съобщаването за неявилите се пред Апелативен съд – Бургас.

По повод направените искания за присъждане на разноски, съдът намира следното:

На ответника по главния иск се дължат направените разноски, извършени във връзка със същия, а именно: адвокатско възнаграждение, уговорено и заплатено в размер на 3 500 лв. и следва същите да бъдат присъдени.

Съдът намира искането за присъждане на сумата 3 120 лв. – разноски от платена държавна такса по обратния иск, което да бъде заплатено от първоначалните ответници за неоснователно, тъй като същите не са страни по този иск.

По повод направеното искане от ответника по обратния иск за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв., намира искането за отчасти основателно, като на същия се дължат разноски, тъй като производството по обратния иск се прекратява с настоящото определение, но тъй като същите се определят по реда на Наредбата за правната помощ и производството приключва с определение за прекратяване, намира че същите следва да бъдат в минимален размер 100 лв.

Ето защо, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСЪЖДА И.К.К., ЕГН **********,***; М.Р.М. с  ЕГН **********,*** и С.Р.Г., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** - чрез адв. О.К., да заплатят на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, ЕИК 119502733, със седалище и адрес на управление ***** направените разноски в размер на 3 500 лв.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на разноски, направено от МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД в останалата му част.

ОСЪЖДА МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, ЕИК 119502733 да заплатят на „Дженерали застраховане” АД, ЕИК 030269049, ************ разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес за явилите се страни и от съобщаването за неявилите се.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.20 часа.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР: