О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 23.05.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Мартин Сандулов въззивно гр. дело № 254 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от ЗД „ ЕВРО ИНС“ АД ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление ******** представлявано от изпълнителните директори Й.Ц. и Р.Б.  чрез процесуалния представител юрисконсулт Я.Н. – Ц. против решение № 218/ 14.03.2018г. по гр. дело № 667/2018г. по описа на Районен съд – Сливен, с което е отхвърлен предявения от ЗД „ ЕВРО ИНС“ АД иск с правно основание чл.213 ал.1 изр.3 от КЗ /отм/ във вр. с чл. 49 от ЗЗД против Община Сливен за сумата от 234,54 лв, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по имуществена застраховка „Каско на МПС“ като погасен поради извършено плащане в хода на исковото производство. Със същото решение е осъдена Община Сливен да заплати, по предявения от ЗД „ ЕВРО ИНС“ АД, на дружеството сумата 12,46 лв. представляваща законна лихва върху главницата за периода от датата на подаване на исковата молба до датата на плащане на главницата. С решението страните са осъдени да заплатят разноски съобразно уважената и отхвърлената част от исковете.

Във въззивната си жалба процесуалния представител на дружеството посочва изрично, че обжалва решението на районния съд в частта, с която е осъдено да заплати на общината ответник сумата в размер на 12,46 лв. представляваща законна лихва и в частта за разноските, които дружеството е осъдено да заплати на ответната община съобразно отхвърлената част от иска.

         По делото не е постъпил писмен отговор на насрещната на въззивната жалба страна.

         При извършване на проверката за редовност и допустимост на въззивната жалба по реда на чл.267, ал.1 от ГПК, констатира, че същата е недопустима.

         Първото оплакване във въззивната жалба, касаещо твърдението, че дружеството е осъдено да заплати на общината ответник сумата в размер на 12,46 лв. представляваща законна лихва, е невярно. От диспозитива на решението е видно, че е осъдена Община Сливен да заплати, по предявения от ЗД „ ЕВРО ИНС“ АД, на дружеството сумата 12,46 лв. представляваща законна лихва върху главницата за периода от датата на подаване на исковата молба до датата на плащане на главницата. Така в случая, не е налице интерес за обжалване на решението в атакуваната част и въззивната жалба в тази част е недопустима.

         Предмет на въззивната жалба в останалата част е само частта за разноските на първоинстанционното решение. Въззивникът не атакува произнасянето на съда по съществото на спора. За разлика от отменения ГПК, то новия процесуален закон е предвидил изрично отделен, самостоятелен ред, по който следва да се преразгледа /измени/, респ. допълни постановения съдебен акт в частта относно разноските – чл.248 от ГПК. Не е предвидена процесуална възможност решението на съда да се обжалва по реда на въззивното производство единствено и само в частта на разноските, извън произнасянето по съществото на спора. Поради това, настоящата въззивна жалба, имаща за предмет единствено произнасянето на районния съд по въпроса за разноските в производството, се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане. Въззивното производство, образувано въз основа на нея също е недопустимо и като такова следва да бъде прекратено.

         Тъй като въззивната жалба, с оглед изложените в нея съображения и направеното искане, се явява по същество искане за изменение на постановеното първоинстанционно решение в частта относно разноските в установителното съдебно първоинстанционно производство, то като такова искане следва да се разгледа от компетентния за това съд – Сливенския районен съд по установения за това ред – чл.248 от ГПК.  

         Ръководен от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба подадена от ЗД „ ЕВРО ИНС“ АД ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление ******** представлявано от изпълнителните директори Й.Ц. и Р.Б.  чрез процесуалния представител юрисконсулт Я.Н. – Ц. против решение № 218/ 14.03.2018г. по гр. дело № 667/2018г. по описа на Районен съд – Сливен, като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр. дело №254/2018 г. по описа на Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

         ВРЪЩА гр.д. № 667/2018 г. по описа на РС – Сливен на СЛИВЕНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД за разглеждане и произнасяне по искането за изменение на Решение № 218/ 14.03.2018г. по гр. дело № 667/2018г. по описа на Районен съд – Сливен  в частта относно разноските, съдържащо се в жалбата от 11.04.2018г, рег.№ 7267 на РС – Сливен, по реда на чл.248 от ГПК.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред АС – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                          

           

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: