О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 23.05.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№256 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от ЕТ „Карбон – А.А.“*** против Разпореждане №6970/09.05.2018г. по ч.гр.д.№2010/2018г. на Сливенски районен съд, с което е отхвърлено като неоснователно заявлението по чл.417 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и на изпълнителен лист на заявителя ЕТ „Карбон – А.А.“*** срещу длъжника „Югоизточно държавно предприятие“ ДП - Сливен за сумата от 1700 лева, представляваща разноски по решение №319/22.03.2018г. на Комисията за защита на конкуренцията.

            Жалбоподателят чрез пълномощника си адв. В. от АК – Кюстендил твърди, че атакуваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно. Посочва, че КЗК не е съдебен, а административен орган и нейните решения са  индивидуални административни актове. КЗК се произнася по разноските по реда на чл.143 от АПК, а снабдяването с изпълнителен лист става по реда на заповедното производство по ГПК чрез издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417, т.1 от ГПК. Принудителното изпълнение на вземанията, породени от тези актове се изпълняват по реда на ГПК. Поради това, счита, че е налице основанието на чл.417, т.1 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на представеното влязло в сила решение на КЗК. С оглед изложеното, жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да постанови ново, с което да уважи искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против длъжника.Претендира присъждане на направените по делото разноски.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Сливенски районен съд е бил сезиран със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, подадено от ЕТ „Карбон – А.А.“***, с което се иска от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на Решение №319/22.03.2018г. на КЗК против длъжника „Югоизточно държавно предприятие“ ДП - Сливен за заплащане на сумата от 1700 лева, представляваща разноски, възложени с посоченото решение на КЗК.

Към заявлението е приложено заверен препис от влязлото в сила решение №319/22.03.2018г. на КЗК, съгласно което е отменено като незаконосъобразно Решение №РД-10-7/15.01.2018г. на Директора на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП - Сливен и му е възложено да заплати направените от жалбоподателя ЕТ „Карбон – А.А.“*** производството пред Комисията в размер на 1700лв.

С атакуваното Разпореждане №6970 от 09.05.2018г. по ч.гр.д.№2010/2018г. СлРС е отхвърлил заявлението като неоснователно, като е приел, че приложеното към заявлението решение не попада в документите по чл.417 от КПК.

Разпореждането е връчено на заявителя на 16.05.2018г., като жалбата против него е подадена на 18.05.2018г.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

При издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист съдът е длъжен да провери дали документът е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

Представения от заявителя към заявлението по чл.417 от ГПК документ – Решение на Комисията  за защита на конкуренцията представлява документ по чл. 417,  т.1 от ГПК, с който се установява вземане на заявителя към длъжника за направени в производството пред Комисията разноски.

Решението на КЗК представлява влязъл в сила акт на административен орган, /доколкото е прието с Решение по к.д.№6/2008г. на Конституционния съд на РБ, че макар комисията да осъществява правораздавателна дейност, не е съдебен орган/, който представлява извънсъдебно изпълнително основание. Реализирането му несъмнено следва да се осъществи по реда на заповедното производство с издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 т.1 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 268, т.1 от АПК самостоятелно изпълнително основание може да бъде влязъл в сила индивидуален административен акт, какъвто несъмнено е решение №319/22.03.2018г. на КЗК, а нормата на чл. 269, ал. 2 от АПК предвижда, че частните парични вземания, породени от изпълнителни основания по чл. 268 от АПК, се изпълняват по реда на ГПК.

Така е видно, че процесуалният ред за принудително събиране на настоящото парично притезание е по ГПК, а способът – по чл. 417 т. 1 от ГПК – чрез издаване на заповед за изпълнение на вземането за разноски, породено от влезлия в сила акт на административния орган.

Поради това, отхвърляйки заявлението, заповедният съд е постановил неправилно и незаконосъобразно разпореждане, което следва да се отмени, а делото – да се върне за постановяване на незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист относно вземането, посочено в заявлението за сумата от 1700лв. - разноски по решение на КЗК от 22.03.2018г.

 

Жалбоподателят е претендирал присъждане на направените в производството по частната жалба разноски и с оглед изхода на спора, такива следва да му се присъдят в доказания размер от общо 310,20лв.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ Разпореждане №6970/09.05.2018г., постановено по ч.гр.д.№2010/2018г. по описа на Сливенски районен съд, като неправилно и незаконосъобразно.

           

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и на изпълнителен лист в полза на заявителя ЕТ „Карбон – А.А.“*** против длъжника „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен за посочената в заявлението сума.

 

ОСЪЖДА „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен, ЕИК 201617654, със седалище и адрес на управление: *********** да заплати на ЕТ „Карбон – А.А.“, ЕИК 040641836, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул.“Гургулят“ №21, ап.29 сумата от 310,20лв., представляваща направени във въззивното производство разноски.

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.