О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №

 

гр. Сливен, 05.06.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на пети юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                    ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костова  гр. д. № 265 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Чрез ДСИ на 16.04.2018г. е постъпила жалба от взискателя против постановление на ЧСИ за налагане на запор върху вземанията по изпълнителното дело и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че налагането на запор върху вземанията му по изп.д. № 264/18г. по описа на ДСИ при СлРС е незаконосъобразно, тъй като това са вземания от непозволено увреждане и с тях не може да се прави прихващане. Развива доводи.

Иска отмяна на така наложения запор и претендира деловодни разноски по настоящата жалба.

Насрещната по жалбата страна е подала писмен отговор, в който оспорва жалбата като неоснователна и излага подробни материалноправни съображения, касаещи вида, размера и произхода на насрещни вземания на страните по изп.д. № 264/18г. по описа на ДСИ при СлРС и изп.д. № 20169290401422. Моли жалбата да се остави без уважение, претендира разноски и възразява за прекомерност на адвокатския хонорар на пълномощника на жалбоподателя.

ДСИ е представил писмено становище, че не може да изложи мотиви, тъй като запорът не е наложен от него.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя-взискател, ответника-длъжник и становището на ДСИ, СлОС счита, че жалбата е недопустима, поради липса на предмет на обжалване:

Изпълнителното производство по изп.д. № 264/18г. по описа на ДСИ при СлРС е образувано по молба на жалбоподателя – Т.Й.Г. въз основа на изпълнителен  лист, издаден по в.гр.д. № 529/2016г. на ХОС,  против длъжника „Агрофин“ ЕООД, гр. Сливен за сумати 25 лв. - държавна такса. Длъжникът е уведомен от ДСИ за размера на задължението, в който са включени и адвокатският хонорар и държавната такса за образуването на изпълнителното производство и е изпратил съобщение на ТД на НАП, Сливен за започналото принудително изпълнение, както и запорно съобщение до „Райфайзенбанк“ АД..

На 08.03.2018г. на длъжника „Агрофин“ ЕООД е изпратена покана за доброволно изпълнение, като в указания срок за изпълнение същия е внесъл по сметка на ДСИ изискуемата сума от 406 лева.

Междувременно - на 23.03.2018г. ДСИ при СлРС е получил запорно съобщение от страна на ЧСИ рег. № 929, р-н на действие района на ОС-Хасково, по изп.д. № 20169290401422, с което го уведомява, че посоченото изпълнително дело е образувано против длъжник Т.Й.Г. въз основа на изпълнителен лист за задължения в размер общо на 371 045, 51 лв. към ТД на НАП, Хасково, ПИБ АД, гр. София и „Агрофин“ ЕООД, гр. Сливен и на основание чл. 507 от ГПК е наложил запор върху вземанията на Т.Й.Г. по настоящото изпълнително дело№ 264/18г. по описа на ДСИ при СлРС.

ДСИ е изпратил на 23.03.18г. до взискателя съобщение, че върху вземанията му по делото е наложен запор. Съобщението е получено на 05.04.2018г.

Налагането на запора е обжалвано от взискателя Т.Й.Г. с настоящата жалба по изп.д. № 264/18г. по описа на ДСИ при СлРС, като той заявява, че то е незаконосъобразно, тъй като е за вземания от непозволено увреждане и с него не може да се прави прихващане.

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 1 от ГПК взискателят може да обжалва само изчерпателно и ограничително изброените в три точки действия на СИ, като налагането на запор не е сред тях. При определени условия /изпълнение върху несеквестируемо имущество/, с такова право разполага длъжникът.

По настоящото изпълнително дело № 264/18г. по описа на ДСИ при СлРС, несъмнено жалбоподателят е взискател и по него ДСИ може да наложи запор единствено върху вземания на длъжника - „Агрофин“ ЕООД, гр. Сливен, което е и сторил.

Жалбоподателят е длъжник по изпълнителното дело № 20169290401422, на ЧСИ рег.№ 929, р-н ХОС, по което изп. дело е наложен запорът върху вземанията му по настоящото дело, като това изпълнително действие е извършено от ЧСИ по цитираното дело с район на действие ОС - Хасково.

Така възможност да атакува наложения запор жалбоподателят има само в качеството си на длъжник по изп.д. № 20169290401422 на ЧСИ рег.№ 929, р-н ХОС, като обжалва действието на този ЧСИ, който го е извършил.

По изп.д. № 264/18г. по описа на ДСИ при СлРС не е извършено действието, обжалвано с жалбата, а извършените от ДСИ действия не подлежат на обжалване от взискателя Т.Й.Г., поради което жалбата му се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Образуваното по нея производство също е недопустимо и следва да бъде прекратено.

На жалбоподателя разноски не се дължат, а насрещната страна не е доказала направени такива.

Ръководен от гореизложеното, настоящият съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Т.Й.Г. жалба вх.№ 03-03-3007/10 от 16.04.2018г. по  изп.д. № 264/18г. по описа на ДСИ при СлРС против наложен запор на вземанията му по делото от ЧСИ рег. № 929 с район на действие района на ОС-Хасково по изп.д. № 20169290401422, като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 265/2018г. на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: