О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 25.03.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и пети март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 271 по описа на СлОС за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Пред СлОС е депозирана искова молба от К.И.Б. срещу С.П.Ц. като физическо лице, работещо в  „Топлофикация София“ ЕАД - гр.София за заплащане на обезщетение в размер на сумата 146 лв. материални вреди и 1 000 000 лв. нематериални/емоционални вреди по повод издаването на изпълнителен лист и образуването на ИД  20177860402163 по описа на ЧСИ М.М. с рег.№ 786 в КЧСИ.

С разпореждане № 323/06.06.2018г. съдът е оставил без движение производството по делото и е дал указания към ищеца да изправи нередовности по исковата молба, а именно: да се представят доказателства за платена държавна такса в размер на 40 005.84 лева по сметка на СлОС, както и да бъде изложено конкретно и ясно в какво точно се състои неправомерното поведение на ответника от което са произлезли вреди за ищеца/имуществени и неимуществени/, както и конкретни и подробни факти за действията на ответника С.Ц. в тази насока.

Ищецът е депозирал молба от 06.07.2018г., в която обаче не е изпълнил дадените указания от съда. Направил е искане за освобождаване от задължението за внасяне на държавна такса и поискал допускането на правна помощ.

С определение от 17.10.2018г. и след представяне на допълнителни доказателства, съдът е освободил ищеца от задължението за плащане на държавна такса.

С определение № 510/18.10.2018г. на ищецът е предоставена правна помощ, изразяваща се в безплатна адвокатска защита в производството във всички съдебни инстанции по гр.д. № 271/2018г. на СлОС.

С определение № 525/25.10.2018г. и след назначаване на процесуален представител, съдът е дал повторни указания към ищеца, както и към назначения процесуален представител, за уточнение качеството на ответника, както и пряката причинно – следствена връзка между увреждащите действия на ответника и настъпили вреди в правната сфера на ищеца.

Ищецът е депозирал молба на 05.12.2018г. в която обаче отново не е посочил точно увреждащите действия на ответника, като е изразил единствено общи съмнения в корупционни връзки.

С определение № 225/19.02.2019г. на осн. чл. 96, ал.1, т.1 от ГПК допусната правна помощ на ищеца е прекратена. Определението е влязло в законна сила.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че ищецът К. И. Б. не е изпълнил указанията за отстраняване на нередовностите на исковата молба. В пояснителните молби не са посочени конкретни действия, които ответникът С.П.Ц. е извършил в лично качество като физическо лице и които действия са нанесли материални и емоционални вреди на ищеца. Липсата на уточнение и конкретика на увреждащите действия на ответника и  причинно – следствената връзка между тези действията и настъпилите за ищеца вреди, и при положение, че в обстоятелствената част и петитума на иска са посочени и действия на други лица, правят исковата молба нередовна и подлежаща на връщане, като производството по делото следва да бъде прекратено.

На основание изложеното, Сливенски окръжен съд

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 271/2018 г. по описа на СлОС.

 

ВРЪЩА на К.И.Б. като нередовна искова молба вх.№ СД-02-05-3376/04.06.2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на ищеца пред Апелативен съд Бургас.

 

                                                                 

 

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: