О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  Гр.Сливен, 11.10.2019г

 

   СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в закрито заседание на  eдинадесети октомври, двехиляди и  деветнадесета година,  в състав:

 

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА                                       

 

   като се запозна с докладваното гр.дело № 272  по описа на съда за 2018г, за да се произнесе, съобрази следното:

 

  С разпореждане от 27.05.2019г, съдът остави без движение исковата молба с указания за отстраняване на  нередовностите в 1-седмичен срок.

  В срока за отстраняване нередовностите,  ищецът почина, делото бе спряно и възобновено, като съдът служебно конституира като ищци законните му наследници- преживяла съпруга и две деца.

  На тримата бе изпратено съобщение с указанията на съда за отстраняване нередовностите на исковата молба.

   Тъй като не бяха намерени на адресите,  установени чрез  служебна справка за постоянен и настоящ адрес, на 17.09.2019г.  съобщението бе поставено на разположение  в канцеларията на СлОС  

  Съгласно разпоредбата на  чл. 129 ал.3 ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено, тъй като тримата ищци не са отстранили нередовностите на исковата молба в рамките на дадения им 1-седмичния срок, който е изтекъл на  25.07.2019г.

  На основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.дело №  272/2018г по описа на СлОС, поради неотстранявяне  в срок нередовностите на исковата молба.

 

    ВРЪЩА исковата молба на Т.Ц.Б., с ЕГН-**********, Д.К.Т., с ЕГН- ********** и С.К.Б., с ЕГН- **********,***.

 

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: