О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 30.08.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на тридесети август през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 273 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Депозирана е искова молба от К.И.Б. срещу Й.А.Ф. с искане за осъждането на ответника да му заплати сумата от 146 лева – имуществени вреди и 1 200 000 лева – неимуществени вреди, претърпени от ищеца вследствие неправомерното поведение на ответника.

С определение № 327/07.06.2018г. производството по делото е оставено без движение, като към ищеца са дадени конкретни указания в два пункта. Указанията са съобщени лично на ищеца на 02.07.2018г. с посочен срок за изпълнение едноседмичен, т.е. 09.07.2018г. Ищецът е предупреден за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в посочения срок.

До настоящия момент указанията, дадени от съда, не са изпълнени, поради което следва производството по делото да бъде прекратено, а исковата молба – върната.

Предвид гореизложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е Д Е Л  И

 

ВРЪЩА депозираната искова молба от К.И.Б. срещу Й.А.Ф. с искане за осъждането на ответника да му заплати сумата от 146 лева – имуществени вреди и 1 200 000 лева – неимуществени вреди, претърпени от ищеца вследствие неправомерното поведение на ответника.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 273/2018г. по описа на СлОС.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца с частна жалба пред Бургаски Окръжен съд.

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :