О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  Гр.Сливен, 08.02.2019г

 

   СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в закрито заседание на  осми февруари, двехиляди и  деветнадесета година,  в състав:

 

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА                                       

 

  като се запозна с докладваното гр.дело № 274  по описа на съда за 2018г, за да се произнесе, съобрази следното:

 

  С разпореждане от 06.06.2018г, съдът остави без движение исковата молба с указания за отстраняване на  нередовностите в 1-седмичен срок.

  В срока за отстраняване нередовностите на исковата молба,  ищецът К.И.Б. е депозирал молба за освобождаване от държавна такса и разноски по делото, както и  за предоставяне на правна помощ.

   С  определение № 489/09.10.2018г, съдът остави без уважение молбата му за освобождаване от такси и разноски, и за предоставяне на правна помощ, срещу което бе подадена в срок жалба с вх. № 6014/18.10.2018г.

  С разпореждане от 25.10.2018г, съдът указа на жалбоподателя  да внесе по сметка на БАС държ.такса в размер на 15лв.

  Разпореждането бе съобщено на страната на 29.11.2018г, но държ.такса за въззивно обжалване  не бе внесена в срок, поради което с разпореждане № 1258/12.12.2018г, съдът върна на жалбоподателя частната жалба.

  Разпореждането на връщане на частната жалба е съобщено на К.И.Б. на 16.01.2019г и  тъй като не е обжалвано, е влязло в сила на 24.01.2019г.    

  С оглед изложеното, исковата молба е нередовна, поради което  подлежи на връщане, а производството по делото следва да бъде прекратено, тъй като ищецът не е отстранил пречките за движението му.

   На основание чл. 129 ал.3 от ГПК, поради което, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.дело №  274/2018г по описа на СлОС, поради неотстранявяне  в срок нередовностите на исковата молба.

   ВРЪЩА на К.И.Б. ***, ЕГН- **********,  искова молба с вх. № 3379/04.06.2018г.

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: