О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 07.06.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на седми юни, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 276 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

 

 

         Образувано е по частна жалба, подадена от адв. С., пълномощник на Ж.В.Г., ЕГН ********** *** против определение № 1271/14.05.2018г. на Сливенския районен съд, постановено по гр.д.№ 2072/2018г. по описа на същия съд, с което е прекратено производството по делото ред Сливенски районен съд като неподсъдно и същото е изпратено по подсъдност н Окръжен съд – Сливен. В жалбата се посочва, че неправилно районният съд се е позовал на разпоредбата на чл. 74 от ТЗ, за да прекрати производството по делото, тъй като жалбоподателката не е съдружник в общинското еднолично търговско дружество . Посочва се, че исковата претенция на страната има характер на установителен иск по реда на чл. 124 от ГПК, вр.чл. 137, чл. 147 от ТЗ и чл. 63 и чл. 64 от ЗЛЗ, поради което претенцията е подсъдна на районен съд.

         Моли се обжалваното определение да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Сливен е била депозирана искова молба от жалбоподателгата Г. ***, с която се искало  да се отменят като незаконосъобразни и противоречащи на закона Решение № 929/14.12.2017 год. на Общински съвет – Сливен и Решение № 1124/26.04.2018 год. на Общински съвет – Сливен. В обстоятелствената част на исковата молба било посочено, че при постановяване на обжалваните решения, общинският съвет действал в качеството си на общо събрание на общинското търговско дружество. С обжалваното определение № 1271/14.05.2018 год., районният съд приел, че се касае за предявен иск за отмяна на решение на общо събрание на търговско дружество с правно основание чл. 74 от ТЗ. Той приел също така, че по този иск компетентен да се произнесе като първа инстанция е окръжният съд, поради което прекратил производството на делото пред себе си и го изпратил по подсъдност на Окръжен съд – Сливен.

Обжалваното определение било съобщено на жалбоподателя на 17.05.2018 г., а процесната частна жалба е била депозирана на 23.05.2018г.  в законоопределения едноседмичен срок.

Частната жалба е допустима като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна.

В разпоредбата на чл. 74 ал. 1 от ТЗ е посочено, че всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява срещу дружеството. От данните по делото е видно ,че депозираната искова молба не е депозирана от съдружник или акционер и такова твърдение няма наведено от ищеца. Следователно, не може да се приеме, че депозираният иск е по чл. 74 ал. 1 от ТЗ и съответно, че той не е подсъден като първа инстанция на районен съд. В този смисъл обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Следва да се отбележи, че в настоящата частна жалба жалбоподателят твърди, че е предявил установителен иск пред районния съд, а в депозираната искова молба в търсената правна защита липсва искане за установяване на определени факти и обстоятелства, които да са от значение за страната. Съдът на мира, че исковата молба следва да бъде оставена без движение за изясняване на характера на предявения иск и в случай, че ищецът посочи, че е предявил установителен иск, същият следва да конкретизира своя правен интерес от претенцията си.

С оглед на изложеното, депозираната жалба следва да бъде уважена. Обжалваното определение следва да бъде отменено и делото да бъде върнато на Районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

         ОТМЕНЯ определение № 1271/14.05.2018г. по гр.д.№ 2072/2018г. на Сливенския районен съд, като неправилно и незаконосъобразно.

        

         ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: