О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 25.06.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА         

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№288 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от „Напоителни системи“ ЕАД, гр.София чрез пълномощник юриск. В.Г. против протоколно определение от проведено на 16.05.2018г. открито съдебно заседание по гр.д.№856/2018г. по описа на Сливенски районен съд, с което на основание чл.238, ал.2 от ГПК  е прекратено производството по делото.

            Пълномощникът на жалбоподателя юриск. Г. посочва, че обжалваното прекратително определение е незаконосъобразно - постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необосновано. Неправилно районният съд приел, че не са налице пречки за даване ход на делото, тъй като за представителя на дружеството не се твърдяло и не се доказало наличието на непреодолимо препятствие за явяване в с.з. Посочва, че по делото своевременно е представена молбата за отлагане на делото, ведно със съответните медицински документи, от които следва извода, че съществува заболяване, което е пречка за явяване на страната в съдебно заседание. С неуважаване на молбата и даване ход на делото, съдът е възпрепятствал ищеца от упражняване на процесуалните си права. Съдът е следвало да отложи делото, за да даде възможност на жалбоподателя да участва активно в съдебното заседание  да упражни активно процесуалните си права. Посочва, че с входирането на молбата за недаване ход на делото, страната е взела становище по хода на делото. Дружеството е юридическо лице и като такова е назначило юрисконсулт като негов представител, който да защитава правата и интересите му пред българския съд. Поради това моли въззивния съд да отмени обжалваното определение и да върне делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

            По делото в законоустановения срок не е постъпил отговор на жалбата от другата страна.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

         Сливенският районен съд е бил сезиран с предявен от „Напоителни системи“ ЕАД, гр.София против Й.К.Й. иск за установяване съществуване на вземания по издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, с правно основание чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1 от ГПК, вр. с чл.79 и 86 от ЗЗД. Исковата молба е подадена от пълномощник – юриск. Г..

С исковата молба не е направено евентуално искане за разглеждане на делото при отсъствие на процесуален представител на ищеца.

            Препис от исковата молба и приложенията е връчен на ответника Й.Й., който е подал отговор в срока по чл.131 от ГПК. Наведени са възражения за недължимост на исковите суми: липса на договорно правоотношение с ищеца за процесния период; отдаване под наем на един от имотите на друго лице и погасяване на задълженията по давност.

            С определение от 20.04.2018г. съдът е насрочил открито съдебно заседание по делото за 16.05.2018г. от 09,30ч.

            Призовката за насроченото о.с.з. е връчена на ищцовото дружество чрез пълномощника юриск.Г. на 25.04.2018г. С призовката на ищеца са връчени преписи от отговора на исковата молба и приложеното към него писмено доказателство, подадени от ответника.

            По делото не е постъпвало писмено становище от страна на ищеца „Напоителни системи“ ЕАД, гр.София по отговора на исковата молба, нито нарочно искане за разглеждане на делото в отсъствие на негов процесуален представител.

            На 15.05.2018г. по делото е постъпила молба-становище от пълномощника на ищцовото дружество – юриск.Г., която посочва, че е в невъзможност да се яви за насроченото за 16.05.2018г. от 09,30ч. с.з. поради здравословни причини и моли делото да бъде отложено за по-късна дата. С молбата е представено медицинско удостоверение за невъзможност на юриск. В.Г. да се яви пред районен съд, поради хоспитализация и болничен лист, както е препис от епикриза и болничен лист за юриск.Г.. 

В проведеното на 16.05.2018г. открито съдебно заседание, не се е явил процесуален представител нито по закон, нито по пълномощие на ищеца „Напоителни системи“ ЕАД, гр.София, като съдът е приел, че искането за отлагане разглеждането на делото е неоснователно и не съставлява процесуална пречка за даване ход на делото, тъй като законовата разпоредба повелява страната и пълномощника й да не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани, а в случая за представителя по закон на дружеството нито се твърди, нито се доказва наличието на такова препятствие.

            След даване ход на делото, пълномощника на ответника – адв. П.Г. е направил нарочно искане съдът да прекрати производството по делото и да му присъди разноски на основание чл.238, ал.2 от ГПК, поради неявяване на ищеца в с.з., невземането становище по отговора и липса на молба за разглеждане на делото в негово отсъствие.

            По повод изричното искане на адв. П.Г., първоинстанционният съд е счел, че са налице условията на чл.238, ал.2 от ГПК е прекратил производството по гр.д.№856/2018г. по описа на СлРС и е присъдил на ответника направените о делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 300лв.

            Съобщението за прекратителното определение е връчено на „Напоителни системи“ ЕАД, гр.София на 22.05.2018г.

На 28.05.2018г. е подадена частната жалба против това определение.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

При уредбата на новия правен институт т.нар. „неприсъствено решение“, законодателят е предвидил в разпоредбата на чл.238, ал.2 от ГПК две алтернативни процесуални възможности на ответника: да поиска прекратяване на делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца, при наличието на посочените в разпоредбата процесуални предпоставки. Предпоставките са следните: не явяване на ищеца в първото по делото съдебно заседание; не е взел становище по отговора на исковата молба и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие.

На първо място, следва да се посочи, че тази възможност е предоставена на ответника и следва той изрично да е направил искане в една от двете алтернативни възможности и то в първото по делото заседание. В случая, безспорно е установено надлежно направено от ответника чрез процесуалният му представител по пълномощие адв. П.Г. в проведеното на 16.05.2018г. първо по делото открито съдебно заседание искане за прекратяване на производството и присъждане на разноски на основание чл.238, ал.2 от ГПК.

На следващо място са налице и останалите формални предпоставки за основателността на надлежно направеното искане. Ищецът е редовно призован за съдебното заседание, като е спазен срока по чл.56, ал.3 от ГПК. В проведеното открито съдебно заседание ищецът „Напоителни системи“ ЕАД, гр.София не е бил представляван нито от представител по закон, нито от пълномощник. Действително, по делото в деня, предхождащ насроченото открито съдебно заседание, е постъпила молба-становище от пълномощника на дружеството ищец – юрск. В.Г., която е поискала недаване ход на делото и отлагане само и единствено по причини, отнасящи се до нея /здравословни такива/. Изложената пречка са единствено и само по отношение на юрисконсулта, като причини, препятстващи явяването на представителя по закон /ищеца е юридическо лице и съгласно разпоредбата на чл.30, ал.1 от ГПК то се представлява пред съдилищата от лицата, които го представляват по закон или според устройствения правилник, т.е изпълнителният директор в случая/ няма изложени. Изискването на разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК е едновременно препятствие, както за страната /това не е юрисконсулта, както същият неправилно счита в жалбата, а органа по чл.30, ал.1 от ГПК/, така и за пълномощникът й /това вече е юрисконсулта/. Наличието на препятствие единствено за пълномощника, без изложени и доказани такива и за представителя по закон на ищцовото търговско дружество, правят искането за недаване ход на делото и неговото отлагане за неоснователно, тъй като не са изпълнени кумулативните изисквания на посочената законова разпоредба.Като е отчел тези обстоятелства и е стигнал до извода за липса на процесуални пречки за даване ход на делото, районният съд е процедирал напълно правилно, в съответствие с процесуалните разпоредби. Правилно и законосъобразно е даден ход на делото.

По делото няма депозирано становище на ищеца по отговора, съдържащ редица оспорвания /неформални/ на исковата претенция, нито искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. По отношение на молбата от 15.05.2018г. следва да се посочи, че тя съдържа само искане за недаване ход на делото, но не такова е изискването на чл.238, ал.2 от ГПК. Тъй както юрисконсулта е могъл да изготви тази молба и да я окомплектова с редица писмени доказателства относно здравословното си състояние, то е можел безспорно да изложи макар и кратко становище по подадения от ответника отговор, който безспорно му е връчен още на 25.04.2018г., респ. да направи евентуалното искане за разглеждане на делото в негово отсъствие с евентуално искане за отлагане на делото с възможност за вземане на становище по евентуалните доказателствени искания на другата страна. Подобен тип молба може да се подаде по факс или електронен път, но в случая е видно, че юрисконсулта е успял без проблем да подаде молба на 15.05.2018г., но само за недаване ход на делото – явно неоснователна, с оглед неизложени пречки за представителя по закон на дружеството, без да положи съответната процесуална активност и да добави необходимото минимално съдържание, осигуряващо пълноценна защита на процесуалните права на работодателя си, като изключи приложението на разпоредбата на чл.238, ал.2 от ГПК. Ищецът, нито чрез представителя си по закон, нито чрез пълномощника си, не се е възползвал от процесуалните си възможности да препятства насрещните процесуални възможности на ответника, от които той своевременно и надлежно се е възползвал. Налице е едно недостатъчно активно процесуално поведение на ищеца, довело до неблагоприятни за него последици, предвидени в закона и предоставени като възможност на ответника по иска.

Следва да се отбележи, че за тези последици, ищцовото дружество е надлежно предупредено с призовката на насроченото по делото открито съдебно заседание.

С оглед изложеното, въззивният състав приема, че са били безспорно налице предпоставките за уважаване искането на ответника за прекратяване производството по делото и присъждане на разноски. Правилно и законосъобразно районният съд е констатирал наличието на всички тези процесуални предпоставки и е постановил обжалвания съдебен акт – протоколното определение за прекратяване производството по делото, който е правилен и законосъобразен.

Частната жалба се явява изцяло неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от „Напоителни системи“ ЕАД, гр.София чрез юрисконсулт В.Г. частна жалба против протоколно определение от проведено на 16.05.2018г. открито съдебно заседание по гр.д.№856/2018г. по описа на Сливенски районен съд, с което на основание чл.238, ал.2 от ГПК е прекратено производството по делото, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.