О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 25.06.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                         М. БЛЕЦОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 291 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

          Обжалвано е разпореждане № 21958/29.11.2017 г. по гр. д. № 950/2017г. на Районен съд Сливен, с което е върната искова молба вх. №  25504/17.12.2013 г. на Сливенски районен съд, депозирана от  М.Д.В., чрез пълномощник по чл. 32 т. 1 от ГПК , с която е предявен иск за делба с правна квалификация чл. 34 от ЗС, във вр. с чл. 69 от ЗН и чл. 341 от ГПК и е прекратено производството по гр. д. № 950/2017 г. на Сливенски районен съд.

          Подадена е частна жалба от ищцата, чрез процесуалният й  представител – адв. Г.Х.,  в която се сочи, че разпореждането е необосновано и неправилно. Съдът с разпореждане от 13.11.2017 г. е оставил исковата молба без движение, като е дал указание за представяне на данни за наследници на Н.Ш.. С молба до съда от 17.11.2017 г.  процесуалният представител е посочил, че след щателно издирване на лицето Н. К. и от съдържащата се информация от регистрите на населението, воден от Община Сливен се установило, че лицето е заминало за Русия през 1969 г. и няма данни за нея, поради което са поискали призоваване чрез държавен вестник и назначаване на особен представител. Съдът е уважил искането и е назначил  особен представител, но след това съдът е отменил определението си и е прекратил делото. В частната жалба се развиват съображения, че ако някой сънаследник не участва в делбата, тя е нищожна, но съдебното решение по допускането и извършването й  - не са нищожни. В случаите когато делбата е извършена без призоваване на някой от съделителите, има за последица материалната незаконосъобразност на решението, но това не води до нищожност на делбата. С постановеното разпореждане съдът неправилно е прекратил производството по делото, поради което се иска отмяната му и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Постъпил е отговор на тази  частна жалба от Г.К.К., чрез процесуалният му представител – адв. Д.  П., в който се сочи, че разпореждането е правилно, обосновано и законосъобразно. Излагат се подробни съображения относно правото на  участие в делбата. Сочи се, че чрез ДВ е призовано лице, което не фигурира в представеното удостоверение за наследници на Г. Н. К.. Видно е, че страната, подала частната жалба, не се е съобразила със задължителните указания на въззивния съд, които той е дал в решението си, с което е обезсилено първоначално постановеното решение по делото. В обобщение се иска да бъде оставено в сила разпореждането на районния съд.

Настоящият състав приема следното:

С атакуваното разпореждане съдът е приел, че не са били отстранени нередовностите на исковата молба, тъй като страната не е посочила всички съсобственици. Не е била издирена съделителката Н. Г.К. – Н. Г. Ш., нито нейни наследници. Не са били представени и документи за идентичност на лицата К. и Ш., нито пък дата за смъртта и удостоверение за наследници, каквито указания е бил дал въззивният съд. С решение № 199/ 8.12.2016 г. по в. гр. д. № 201/2016 г. СлОС е обезсилил решение № 880/27.11.2015 г. по гр. д. № 5064/2013 г. на СлРС като недопустимо. Изложени са подробни съображения, че в първоначалната искова молба ищцата е посочила като ответник по иска за делба Н. Г.К.. – Руска федерация, като в последващите молби лицето вече не е сочено като ответник. Въз основа на разпореждане на районния съдия от 01.07.2014г., пълномощникът на ищцата е посочил, че в Община Сливен не се съхранява никаква друга информация за Н. Г.К., извън посоченото в семейния регистър от 1947г. по партидата на брат й, че е негова сестра и живее в Москва, СССР. Районният съд не е поискал представяне на други документи от ищцата, а с решението е приел, че не се установили данни за други наследници на Н. Г.К. и нейния дял следва да се раздели между тримата й братя, респ. техните наследници.

Въззивният съд е приел, че при тези доказателства по делото не може да се направи извод, че Н. Г.К. е оставила като наследници по закон единствено братята си. По делото не е изяснено първо дали тя е починала, кога и къде, за да се прецени от къде да се поиска удостоверение за наследниците й. Не е установена даже дата на раждане, за да се направи дори косвен извод за евентуалната й смърт. По делото няма представени документи, издадени от надлежен, компетентен орган /такъв не е единствено Община Сливен, както е приел СлРС/ съответни документи, от които се установяват правно релевантните обстоятелствата относно: точни дати на раждане и евентуална смърт на лицето Н. Г.К. и в случай на смърт – място на настъпване на смъртта и удостоверение за наследниците й. Точното установяване на наследниците  е от съществено значение за определяне на всички задължителни необходими другари в делбеното производство, което обуславя допустимостта на предявения иск, съответно и на постановеното първоинстанционно решение.

Страни в съдебното делбено производство трябва да бъдат всички участници в имуществената общност, предмет на делбата, като другарството е задължително. Съдебната делба е недопустима, ако в нея не участва като страна някой от участниците в общността и бъде ли извършена, то тя ще бъде нищожна /чл.75, ал.2 от ЗН/. Поради това съдът следва да следи дали всички участници в имуществената общност са конституирани като страни.

          Въззивният съд е дал указания, че  районният съд следва по пътя на оставяне без движение на исковата молба да предприеме съответните процесуални действия, за да обезпечи конституирането и участието в делбеното производство на всички участници в съсобствеността спрямо процесния недвижим имот, в т.ч. наследниците на Н. Г.К. /неустановени в производството по никакъв начин/. В изпълнение на тези указания исковата молба е била оставена без движение.

          При по голяма активност на съда и при обстойно запознаване с всички приложени по делото доказателства, първоинстанционният съд е следвало да даде точни и конкретни указания на страната, като и осигури и необходимото съдействие за установяване на наследниците на Н. Г.К.. От наличните по делото данни може да се изведе извод, че тя е била съпруга на един от известните учени физикохимици професор в Московския университет, член – кореспондент на АН на СССР Е.И.Ш./така във вестник на Московския университет 2002г. т.43 № 2/. От биографията на този учен е несъмнено, че той е бил женен за Н. Г.К. и от брака са имали две деца – син и дъщеря. При тези данни, на страната е следвало да бъдат дадени указания да посочи наследниците на Н. Г.К. и да представи доказателства за това, като направи необходимите постъпки пред съответните компетентни власти на Руската Федерация за установяване на наследниците на Н. Г.К..

          Така, в обобщение, разпореждането е неправилно и незаконосъобразно и подадената частна жалба се явява основателна.

Ръководен от изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 21958/29.11.2017 г. по гр. д. № 950/2017г. на Районен  съд – Сливен.

               Връща делото на Районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно дадените указания.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: