О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 16.07.2018г.

 

           

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:               МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:      СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно гр. дело №292 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника Р.С.В. срещу наложен запор върху личната й партида към Затвора - гр.Сливен по изп.д.№112/2015г. по описа на СИС при СлРС.

            При извършване на проверката за редовност на подадената жалба, в разпоредително заседание на 22.06.2018г. съдията-докладчик е констатирал нередовност на подадената жалба и е оставил жалбата без движение с дадени указания жалбоподателят да внесе държавна такса в размер на 25 лв., като представи вносната бележка в канцеларията на СлОС в указания едноседмичен срок.

            Съобщението с дадените указания е изпратено за връчване чрез администрацията на Затвора – Сливен, където по настоящем е жалбоподателката В.. Съобщението е изпратено до Затвора – гр.София за връчване, тъй като В. била изпратена на лечение в СБАЛЛС при Затвора – София. На 02.07.2018г. е връчено лично на Р.В. съобщението, ведно с препис от разпореждането от 22.06.2018г., съдържащо дадените от съда указания.  

            Законоустановеният едноседмичен срок за отстраняване на нередовността е изтекъл на 09.07.2018г., като указанието не е изпълнено до настоящия момент. Не е постъпила и молба за евентуално продължаване на дадения от съда срок за отстраняване на нередовността, нито молба за освобождаване от държавна такса.

            Поради това, съдът намира, че са налице условията на закона за връщане на жалбата против действията на ДСИ, поради неотстраняване на констатираната нередовност в срок и прекратяване на съдебното производство по образуваното въз основа на нея въззивно гр. дело №292/2018г. по описа на СлОС.

            Отделно от указанията за отстраняване на нередовностите в жалбата, съдията докладчик е указал на жалбоподателката В., във връзка с нейна молба за предоставяне на правна помощ, да представи в указания едноседмичен срок на доказателства, най-малкото нарочна декларация, относно обстоятелствата по чл.23, ал.3 от ЗПрП - своите доходи и тези на семейството си; имущественото си състояние, удостоверено с декларация; семейно положение; здравословно състояние; трудова заетост; възраст; други обстоятелства, относими към искането за предоставяне на правна помощ, като я е предупредил, че при непредставяне на изисканите доказателства, респ. нарочна декларация, съдът ще остави искането й без уважение. Както бе посочено, разпореждането е връчено на В. лично на 02.07.2018г. и даденият й срок е изтекъл на 09.07.2018г. До настоящия момент по делото не е постъпила декларация, респ. други документи, указани й с разпореждането. Поради това съдът не може да прецени дали са налице условията на закона за предоставяне на правна помощ на В.. Освен това и самата жалба, с оглед изложеното по-горе, ще бъде върната, поради неотстраняване в срок на нередовност, която не е свързана с искането за предоставяне на правна помощ и евентуалното уважаване на същото /при представяне на указаните документи/ не би се отразило на извода за връщане на жалбата, тъй като нередовността е невнасяне на дължима държавна такса, без да има искане за освобождаване от такава. Поради това съдът ще остави без уважение искането за предоставяне на правна помощ на жалбоподателката.

            По изложените съображения и на основание чл.95 от ГПК, чл.262, ал.2, т.2, във вр. с чл.261, т.4 от ГПК, вр. с чл.436, ал.4 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на длъжника Р.С.В. за предоставяне на правна помощ в производството по обжалване действията на ДСИ по изп.д.№112/2015г. по описа на СИС при СлРС, поради непредставяне на доказателства относно обстоятелствата по чл.23, ал.3 от ЗПрП.

 

ВРЪЩА подадената от Р.С.В. жалба, вх.№СД-03-03-4527/14 от 29.05.2018г. и възражение вх.№ СД-03-03-4526 от 29.05.2018г. по входящия регистър на СИС при СлРС, срещу наложен запор върху личната й партида към Затвора – гр.Сливен по изп.д.№112/2015г. по описа на СИС при СлРС, поради неотстраняване в срок на нередовност.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр. дело №292/2018г. по описа на Сливенски окръжен съд, поради неотстраняване в срок на нередовност в жалбата.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Апелативен съд – гр.Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                             

                                                                              2.