О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 25.06.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:   МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Мартин Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 297 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, във вр. с чл.248 от ГПК.

         

Образувано е по частна жалба, подадена от П.И.С., чрез процесуалния представител по пълномощие – адв. Н.Н. против определение № 193 от 27.04.2018 г. по гр.д. № 1217/2017 г. на РС Нова Загора.

Жалбоподателят заявява, че обжалваното определение е неправилно и необосновано. Своевременно е направено искането за изменение на решението в частта за разноските, но Районният съд не го е уважил. Излагат се съображения, че мотивите на Районния съд са неправилни, тъй като в случая ищецът е направил изявление за оттегляне на иска в една част, която част производството е било прекратено и за това на ответника се дължат разноски. Съдът обаче в противоречие със закона е отхвърлил молбата за изменение на решението в частта за разноските. Поради това се иска да бъде отменено определението и да бъде уважена молбата.

Не е постъпил писмен отговор на тази частна жалба.

Настоящият състав, след като се запозна с жалбата и делото, намира за установено следното:

С искова молба от 07.09.2017 г. ищецът В и К Сливен е предявил против ответницата иск с правно основание чл. 422 от ГПК за присъждане на сумите от 1104.20 лв. главница и 624.72 лв. мораторна лихва, представляваща незаплатена и доставена питейна вода в недвижим имот с партида на името на ответницата за периода от 01.10.2005 до 31.05.2017 г. Това производство се е развило след като е било подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК от 27.07.2017 г., по което заявление е образувано ч.гр.д. № 978/2017 г. на РС Нова Загора и е била издадена заповед № 692 за изпълнение на парично задължение от 26.07.2017 г. Срещу тази заповед е постъпило възражение от длъжника на 04.08.2017 г., в което заявил, че не дължи изпълнение поради заплащане на цялата сума и поради настъпилата погасителна давност за част от вземането.  В хода на исковото производство и след изслушването на назначената експертиза, в съдебно заседание проведено на 13.03.2018 г. процесуалният представител на ищеца е заявил, че прави частичен отказ от така предявените искове за периода от 01.10.2005 до 31.12.2013 г., като моли в тази част производството да бъде прекратено и иска да се счита предявен от 01.07.2015 до 31.05.2017 г. С оглед направеното искане, съдът е прекратил производството в посочената по-горе част. С решение № 44 от 23.03.2018 г. по гр.д. № 1217/2017 г. съдът е признал за установено между страните, че ответницата дължи на ищеца сума в общ размер на 215.56 лв. С решението на основание на чл.78 ал.1 от ГПК е осъдил ответницата да заплати на В и К Сливен ООД сума в общ размер на 689.50 лв., представляваща разноски по ч.гр.д. № 978/2017 г. и направените в исковото производство разноски. Това решение е съобщено на ответницата чрез процесуалния й представител адв. Н. на 26.03.2018г. и на 27.03.2018 г. е подадена молба с правно основание чл. 248 ал.1 от ГПК, с която е поискано изменение на решението в частта за разноските. С определение № 193 от 27.04.2018 г. съдът е оставил без уважение молбата за изменение на решението в частта за разноските.

Настоящият състав намира частната жалба за основателна поради следните съображения:

Когато прекратяването на производството в хипотезата на чл.78 ал.4 ГПК е резултат на пълен или частичен /в резултат на изменение чрез намаление на размера/ отказ или оттегляне на иска, на ответника се дължат направените до момента на предприемане на това процесуално действие разноски по делото, за завеждането на което той не е дал повод /аргумент от чл.78 ал.2 ГПК/. На присъждане подлежат сторените до момента на прекратяване на производството разноски за адвокатско възнаграждение, доказани по начина, посочен в т.1 на ТР № 6/2012г. на ОСГТК. Когато прекратяването е следствие на изразено от ищеца искане в съдебно заседание, при депозиран преди това отговор на исковата молба на ответника се следват направените до този момент и доказани разноски. В случая отговорът на исковата молба е подаден от упълномощен от ответника адвокат, поради което при прекратяването на производството по делото в последващ момент, той има право на разноски по чл.78,ал.8 във вр. с чл.78,ал.4 ГПК, чието доказване в случая е осъществено с представеното пълномощно и договора за правна защита и съдействие от адвоката..

Поради изложеното определението на районния съд, с което е отказано присъждане на разноски при частичното прекратяване на производството по делото, следва да бъде отменено и бъде постановено друго, за осъждането ищеца да заплати адвокатско възнаграждение и съответно да бъдат съобразени присъдените на ищеца разноски с уважената част от иска.

С оглед на обстоятелството, че претенцията е била оттеглена и производството прекратено, то на ищеца не следва да бъдат присъждани разноски за оттеглената част от иска, а следва да му бъдат присъдени само тези съобразно уважената част. Претенцията е била в размер на 1728.92 лв. и е уважена в размер на 215.56 лв. Общо направените разноски от ищеца в заповедното производство и в исковото са в размер на 689.50 лв., но му се дължат само тези съобразно уважената част от иска в размер на 86,18 лв. От друга страна на ответника се дължат разноски съразмерно на оттеглената част от иска. Той претендира такива за заповедното производство в размер на 300 лв., но такива за това производство не следва да бъдат присъдени, тъй като възражението е подадено от ответницата на 04.08.2017 г. и едва на 04.10.2017 г., т.е. след завеждане на исковото производство, същата е поискала присъждане на разноски за заповедното, като е представила и пълномощно и договор за правна защита и съдействия, т.е. настоящият състав намира, че по заповедното производство не са представени своевременно доказателства за направени разноски за адвокатско възнаграждение. В исковото производство ведно с писмения отговор е представено пълномощно и договор за правна защита и съдействие за сумата от 350 лв. Така, на ответницата се дължат разноски за исковото производство в размер на 308 лева.

 

Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2  и чл.248 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

          ОТМЕНЯ Определение № 193 от 27.04.2018г., постановено по гр.д.№ 1217/2017г. по описа на Новозагорски районен съд, което е оставено без уважение искането на ответницата П.И.С., чрез процесуалния й представител адв. Н. за изменение на постановеното по делото Решение № 44/23.03.2018г. по гр.д.№ 1217/2017г. по описа на НЗРС в частта относно разноските, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

 

ИЗМЕНЯ, на основание чл.248 от ГПК, Решение № 44/23.03.2018г. по гр.д.№ 1217/2017г. по описа на НЗРС в частта относно разноските, както следва:

 

ОТМЕНЯ Решение № 44/23.03.2018г. по гр.д.№ 1217/2017г. по описа на НЗРС в частта, с която на основание на чл. 78 ал.1 от ГПК П.И.С., ЕГН **********,***,  е осъдена да заплати на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД и ЕИК 829053806,  със седалище и адрес на управление: *********, представлявано от законния представител – управителя Севдалин Рашев разноските по делото над размера на сумата от 86, 18 лв. / осемдесет и шест лева и 18 ст./

 

ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД и ЕИК 829053806,  със седалище и адрес на управление: *********, представлявано от законния представител – управителя Севдалин Рашев да заплати на П.И.С., ЕГН **********,*** сумата от 308 /триста и осем/ лева, представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

 

 

Определението е окончателно.

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                              ЧЛЕНОВЕ: