О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 26.06.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. САНДУЛОВ        

                                                            ЧЛЕНОВЕ:       МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№299 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от М.В.И. чрез пълномощник адв. Д.С. против Определение №1363 от 22.05.2018г. по гр.д.№1267/2018г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото, поради неотстраняване на нередовностите в молбата, въз основа на която е образувано делото.

            Жалбоподателката чрез пълномощника си посочва, че е получила определението на съда от 25.04.2018г., с което й се указва отстраняване на нередовности в молбата на 22.05.2018г. и от този момент за нея тече срока за отстраняване на нередовностите. Същите били отстранени с нарочна молба от 29.05.2018г. Видно от датата на постановяване на обжалваното прекратително определение, съвпадаща с датата на получаване на съобщението за отстраняване на нередовностите – 22.05.2018г., то е било най-малкото обективно невъзможно съобщението да бъде върнато в същия ден в съда, за да констатира съда, че нередовностите не са отстранени. Посочва, че срокът за отстраняване на нередовностите за нея тече именно от 22.05.2018г., поради което неправилна е констатацията на съда от същата дата за неостраняване на нередовностите в срок. С оглед изложеното, моли въззивния съд да отмени обжалваното определение като неправилно и да върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

            В законоустановения срок по делото е постъпил отговор на частната жалба, подаден от ответника М.Г. чрез пълномощника адв.П., която счита постановеното прекратително определение за правилно и законосъобразно, поради неотстраняване в срок на нередовностите в молбата и моли същото да бъде потвърдено.

            От фактическа страна се установява следното:

Сливенският районен съд е сезиран с молба за предприемане на мерки за закрила по ЗЗДН, подадена от М.В.И. на 14.03.2018г. с посочен в молбата адрес за връчване на книжа на пълномощник в гр.София.

Първоначално определеният съдия-докладчик е оставил същата без движение за представяне на декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН, след което е извършил действия по размяна на книжата по чл.131 от ГПК, насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание, произнесъл се е по направените доказателствени искания и е изискал документи от редица държавни органи, както и социален доклад от ДСП – Сливен.

С Определение №945/03.04.2018г., съдията-докладчик е изискал справка от РУП-Сливен и е допуснал до разпит при режим на довеждане двама свидетели от ответната страна. Разпоредено е връчване на препис от определението на страните.

В проведеното на 23.04.2018г. открито съдебно заседание, първоначалният съдия-докладчик се е отвел от разглеждането на делото на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.

Новоопределеният съдия-докладчик по делото, след запознаването си със същото е констатирал, че първоначалната молба за образуване на производство е нередовна и с нарочно и подробно Определение №1125/26.04.2018г. я е оставил без движение и е дал изрични указания на молителката за отстраняване на констатираните нередовности в едноседмичен срок от съобщаването.  

На 02.05.2018г. в СлРС е върната разписка за връчване на молителката И. на 25.04.2018г. на препис от определение №945/03.04.2018г.

С обжалваното Определение №1363/22.05.2018г. съдията-докладчик е прел, че дадените указания за отстраняване на нередовности в молбата не са отстранени в срок, поради което е върнал молбата и е прекратил производството по делото.

На 30.05.2018г. по делото е върната разписка за връчване на молителката И. на посочения от нея в молбата за образуване на производство адрес на пълномощника й в гр.София на препис от определение №1125/26.04.2018г., връчен на 22.05.2018г.

На 29.05.2018г. молителката М.И. чрез пълномощник адв.С. е депозирала по делото молба за отстраняване на указаните й нередовности в първоначалната й молба.

На 05.06.2018г. молителката е получила на адреса в гр.София препис от прекратителното определение №1363/22.05.2018г.

Частната жалба против това прекратително определение е подадена на 08.06.2018г.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Безспорно по делото се установява, че препис от Определение №1125/26.04.2018г., с което молбата, въз основа на която е образувано производството по делото, е оставена без движение с даване на нарочни указания на молителката, е връчен на същата на посочения от нея в молбата адрес в гр.София на 22.05.2018г. Законоустановения и указан на молителката едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 29.05.2018г., съгласно правилото на чл.60, 4 от ГПК. В последния ден на срока – на 29.05.2018г. молителката е депозирала чрез пълномощник молба, с която отстранява указаните й от съда нередовности.

Следователно, указанията на районния съдя са изпълнени в указания от него срок. Не са налице предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл.129, ал.3, вр. с ал.4 от ГПК.

Настоящият състав намира, че като е приел, че на 25.04.2018г. на молителката е връчен препис от определението, съдържащо дадените й указания за отстраняване на нередовности, вместо действително връчения й препис от определение на съда от 03.04.2018г., съдържащо произнасяне по доказателствените искания на ответника, съдът е допуснал грешка, довела до постановяване неправилно на обжалваното прекратително определение.

Тъй като констатираните и указани на молителката нередовности в молбата й за образуване на производство по ЗЗДН са отстранени от нея в законоустановения срок, то обжалваното определение, приемащо противното и прекратяващо производство, се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да се отмени, като делото се върне на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ Определение №1363 от 22.05.2018г., постановено по гр.д.№1267/2018г. по описа на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по делото, поради неостраняване на нередовности в молбата за образуване на производство по ЗЗДН, като НЕПРАВИЛНО и  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА гр.д.№1267/2018г. по описа на СлРС на Сливенски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

 

Определението е окончателно.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                

                                                                                             2.