О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 23.07.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и трети юли, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                         Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 315 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба, подадена от юриск. Г., пълномощник на „ОТП Факторинг България“  ЕАД, със седалище и адрес на управление ************** ( цесионер  по вземането против Б.С.К.) против определение № 1274/15.05.2018г. на Сливенски районен съд, постановено по ч.гр.д.№ 4105/2015г. по описа на същия съд, с което е обезсилена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК №2759/10.11.2015г.

         Посочва се, че на 05.04.2018 год. на жалбоподателя е било връчено съобщение с указание да предяви иск срещу длъжника за установяване на вземането. Същият е предявил такъв на 09.05.2018 год. пред РС – Бургас, където жалбоподателят имал регистриран офис. Жалбоподателят посочва, че в ГПК не било изрично уредено пред ской съд е следвало да се предяви установителният иск затова по правилата на местната подсъдност той е бил предявен пред РС – Бургас. Срокът за подаване на исковата молба бил изтекъл на 09.05.2018 г. и СлРС не бил дал достатъчно време на страната да представи доказателства за предявения иск предвид работата на Български пощи“.  Изпращането на книжата по „Български пощи „ било изрично уредено в разпоредбата на чл. 62 ал. 2 от ГПК, според която срокът се смята за спазен, дори книжата да са изпратени в последния ден.

         По делото не е депозиран отговор на частната жалба от противната страна.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Ямбол е било депозирано заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК със заявител „ Банка ДСК“ АД и длъжник Б.С.К.. Било образувано ч.гр.д.2574/2015г. по описа на съда. Тъй като от извършената адресна справка на длъжника се установило, че същият е с постоянен и настоящ адрес ***, делото било прекратено пред РС – Ямбол и било изпратено в РС – Сливен по подсъдност, където било образувано ч.гр.д.4201/2015 г. По него била издадена заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК № 2759/10.11.2015 г. Тъй като заповедта за изпълнение била връчена на длъжника по реда на чл. 47 ал. 5 от ГПК, на осн.чл. 415 ал. 1 т. 2 от ГПК, съдът се разпоредил като указал на заявителя,че може да предяви иск относно вземанията си в едномесечен срок от получаване на съобщението, като довнесе дължимата държавна такса. Същият изрично бил предупреден, че ако в указания срок не представи доказателства,че е предявил иска, съдът ще обезсили заповедта за изпълнение. Разпореждането на съда било връчено на „ Банка ДСК“ АД на 05.04.2018 год. и до 09.05.2018 г. е следвало да се предяви установителен иск и да се представят доказателства за предявяването му пред съда. Междувременно, вземането във връзка, с което е било образувано делото е било цедирано на „ОТП Факторинг България“  ЕАД по договор за цесия от 16.05.2017 г. На 09.05.2018 г. жалбоподателят депозирал искова молба за установяване на вземането си пред РС – Бургас, но не изпратил на РС – Сливен доказателства за изпълнение на дадените му указания. До 15.05.2018 год., когато било постановено обжалваното определение пред РС - Сливен не е имало никакви представени доказателства за депозиране на искова молба за установяване на вземането. Такива доказателства са представени едва пред настоящата инстанция.

На 15.05.2018 год.  било постановено обжалваното определение № 1274 по ч.гр.дело № 4201/2015 год. на СлРС. С него съдът приел, че в указания на заявителя срок същият не е представил доказателства за предявяване на иск, поради което обезсилили издадената заповед за изпълнение по чл. 417от ГПК и изпълнителен лист.

Обжалваното определение било съобщено на жалбоподателя на 25.05.2018 г., а процесната частна жалба е била депозирана на 29.05.2018г. в законоопределения едноседмичен срок.

Частната жалба е допустима като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 415 ал. 5 от ГПК, когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иск в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист издаден по чл. 418 от ГПК. В случая на заявителя е било указано, че следва освен да предяви иск за установяване на вземането си, да представи и доказателства пред заповедния съд, че е извършил това в срок. Изрично било указано, че доказателствата следва да бъдат представени в едномесечен срок от получаване на съобщението. Съобщението било получено от страната на 05.04.2018 год. и освен да предяви иск за вземането си, тя е следвала да представи пред РС –Сливен доказателства за предявяването на този иск. Няма спор, че такива не са били представени пред районния съд, а едва пред настоящата инстанция. Районният съд правилно е съобразил разпоредбата на чл. 415 ал. 5 от ГПК и е обезсилил издадената заповед за изпълнение, както и изпълнителния лист. Обжалваното определение се явява правилно и законосъобразно, поради което депозираната частна жалба следва да бъде оставена без уважение.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от юриск. Г., пълномощник на „ОТП Факторинг България“  ЕАД, със седалище и адрес на управление **************** ( цесионер  по вземането против Б.С.К.) против определение № 1274/15.05.2018г., по ч.гр.д.№ 4105/2015г. на Сливенски районен съд като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: