О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Гр. Сливен, 06.07.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на шести юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 316 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е образувано по искова молба, предявена от Д.К.Д. против ЧСИ П. Г. и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД – гр.Сливен с обща цена на материалния интерес 269.58 лева.

        Правилата на родовата подсъдност, т. е. правилата, посочващи кой съд като първа инстанция следва да разгледа спора досежно накърненото материално гражданско право, са уредени в чл. 103 от ГПК, която норма предвижда, че на районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

Съгласно чл. 104, т. 4 от ГПК, на Окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански дела с цена на иска над 25 000. 00 лв. с изключение на исковете за издръжка, трудови спорове и за вземания по актове за начет. Предявените искове, с оглед правното  основание, не попадат в приложното поле на т. 4, тъй като цената на всеки един от тях е под 25 000. 00 лв. Предвид това производството пред СлОС следва да бъде прекратено, а делото изпратено за разглеждане от родово компетентния съд – Районен съд – Сливен.

Водим от изложеното и на осн. чл. 119, ал.1 от ГПК, съдът

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

     

      ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 316/2018г. по описа на Окръжен съд Сливен.

 

       ИЗПРАЩА делото за разглеждане от родово компетентния Районен съд – Сливен.

 

      Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

   

 

                                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :