П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 07.03.2019 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на седми март през две хиляди и деветнадесета година, в  състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

               

при секретаря Пенка Спасова и с участието на прокурор …, сложи за разглеждане гр.дело № 318 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

          На  именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

Ищeцът Д.Л.Р., редовно призован, се явява лично.

Ответникът И. Й. С., редовно призован, не се явява, за него се явява от адв. М.Ц., редовно упълномощена.

Ответникът е депозирал молба за отказ от иска, с която моли на основание чл. 233 от ГПК да бъде прекратено производството по делото, поради отказ от предявения иск.

 Моли също в случай, че дължи разноски по делото да бъде освободен от тях на основание чл. 83 ал. 2 от ГПК, тъй като не разполага с достатъчно средства да ги заплати. В тази връзка прилага като доказателства декларация за  материално и гражданско състояние на себе си и съпругата си, а в случай, че молбата му не бъде уважена, моли разноските да бъдат намалени, поради прекомерност, до минималния предвиден в закона размер.

ИЩЕЦЪТ: Поддържам изцяло молбата, така както съм я депозирал. Отказвам се изцяло от иска и моля  делото да бъде прекратено.

 Адв. Ц.: Право на ищеца е по всяко време на делото да направи отказ от иска си. Досежно искането да бъде освободен от заплащане на разноски, ако дължи, и цитираният текст, съдът може да освободи ищеца от заплащане на дължими държавни такси когато е материално затруднен, като се представят съответните доказателства. Но когато делото се прекратява, поради отказ или оттегляне на иска от ищеца,  се дължат направените разноски от ответника. В случая няма никаква прекомерност, втората хипотеза, върху която се акцентува. Дължимият адвокатски хонорар е изчислен  и заплатен от моя доверител  въз основа на наредбата и данъчната оценка на имота. Така, че няма никаква прекомерност, за да се намалява, което се иска от ищеца.

По повод направеното искане  за прекратяване на производството по настоящото дело по двата съединени при условията на евентуалност иска, съдът намира, че  искането е допустимо и своевременно направено, тъй като ищецът по всяко време може да се откаже от предявените искове без да е съгласието на ответната страна.

По повод направеното искане за освобождаване на основание чл. 83 ал. 2 от ГПК на ищцовата страна от заплащане на такси и разноски, съдът намира искането за неоснователно, тъй като освобождаването по чл. 83 ал.2 от ГПК  е  от дължимите държавни такси и от разноските, които страната би следвало да внесе за извършване на процесуални действия, като назначаване на експертизи и други. Но цитираната разпоредба не може да освободи страната от заплащане на разноските извършени от насрещната страна.

По искането за намаляване на възнаграждението на адвоката пълномощник на ответната страна, като прекомерно до минималния размер, съдът намира направеното искане за отчасти основателно. Цената на  предявените искове в условията на евентуалност  е съответно  11 453,00лв. определена с оглед разпоредбата на чл. 69 ал. 1 т. 4, вр. с т. 2 от ГПК. Предявени са два иска в условията на евентуалност, като минималното адвокатското възнаграждение, определено съобразно  тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, за всеки от тези искове, е по 864,35 лв. или за двата предявени иска 1728,70лв. Заплатеното адвокатско възнаграждение е 1 904,00 лв. от ответника. Тъй като производството приключва с отказ от иска без да се развива по същество, съдът намира, че следва да намали адвокатското възнаграждение до  размера от 1728,70 лв., като  осъди ищцовата страна да заплати тази сума на ответника.

На основание чл. 78 ал.3 от ГПК ищецът дължи на ответника направените разноски за адвокатско възнаграждение, тъй като ищецът е конституиран като универсален правоприемник на починалия първоначален ищец Р.Л.Р..

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 318/2018 г. по описа на Сливенски окръжен съд (преобразувано от гр.д. № 2289/2018 г. по описа на Сливенски районен съд) по предявения от Р.Л.Р. ЕГН **********, починал на 24.01.2019 г., впоследствие конституиран като ищец Д.Л.Р. ЕГН ********** *** срещу И.И.С. ЕГН ********** иск за признаване за установено, че извършената сделка с нот.акт. № 2, т. 9, рег. № 12456, дело 1363/2013 г. на Нотариус Е. Ш., рег. № 128 на Нотариалната камара за продажба на недвижим имот с идентификатор №  67338.525.133.1.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, е нищожна, и в условията на евентуалност иск за разваляне на сделката обективирана в същия нотариален акт.

ОСТАВЯ без уважение  направеното искане от ищеца  Д.Л.Р. за освобождаване от такси и разноски на основание чл. 83 ал..2 от ГПК.

ОСЪЖДА Д.Л.Р. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ  на И.И.С. ЕГН ********** ***  направените в настоящото производство разноски за адвокатска защита в размер на 1 728,70 лв.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред Апелативен съд – Бургас.

 

Протоколът се състави  в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 13.45 ч.

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          СЕКРЕТАР: