П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 27.07.2018 година

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и седми юли през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

              Мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА 

при секретаря Пенка Спасова и с участието прокурора  ……………, сложи за разглеждане в.гр.дело 329 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 

          На  именното повикване в 09.00 часа се явиха:

Въззивникът, редовно призован, и с процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т.1 от ГПК – адв. Д., редовно упълномощена от първата инстанция и приет от днес пред тази.

Въззиваемата, редовно призована, се явява лично.

Адв. Д.:  Да се даде ход на делото.

ВЪЗЗИВАЕМАТА: Да се даде ход на делото.

При условията на чл. 142 ал.1 и чл. 56 от ГПК и поради липса на процесуални пречки, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ВЪЗЗИВАЕМАТА: Преди да бъде даден ход на делото представям писмена молба, с която правя отказ от молбата си за защита по ЗЗДН  срещу В.Т.. Заявявам, че действително се отказвам от тази молба и искам да бъде обезсилено решението на РС, с което е уважена, както и издадената заповед, тъй като се отказвам от защитата, която тя ми дава.

Адв. Д.: Нямам възражения по отказа от иска. Няма да претендираме за разноски по делото, нито за първата инстанция нито за тази.

Съдът след съвещание намира, че молбата подадена от въззиваемата пред въззивната инстанция следва да се уважи. По аналогия се прилага разпоредбата на чл.233 от ГПК въпреки, че производството по ЗЗДН има свои особени характеристики. Касае се за пълно десезиране на съда с искането, което е било отправено към него, за защита от домашно насилие, което може да се приравни на отказ от иска. Същият е направен с писмена молба, поддържан е устно пред съда от направилата го страна и за него не е необходимо съгласието на насрещната. Съдът следва да го признае като валидно процесуално действие и да изпълни произтичащите от него последици.

Така атакуваното с въззивната жалба решение следва да бъде обезсилено, производството пред СлРС остава без правно основание, поради което следва да бъде прекратено, а въззивното производство, поради липса на годен предмет на обжалване, също следва да бъде прекратено.

Въпросът за разноските няма да бъде разрешаван посредством съдебно определение, тъй като страната, имаща право на такива, не ги е претендирала в настоящото съдебно заседание.

С оглед гореизложеното на основание чл.233 от ГПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 734/21.06.2018 г. по гр.д .№ 2734/2018 г. на СлРС, поради ОТКАЗ ОТ  ИСКА.

ОБЕЗСИЛВА издадената въз основа на него заповед № 11/21.06.2018 г. по гр. д 2734/2018 г. на СлРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д № 2734/2018 г. на СлРС,  поради отказ от иска.

ПРЕКРАТЯВА производството по в гр.д № 329/2018 г. на СлО/С, като недопустим, поради липса на предмет на обжалване.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от днес.

          Протоколът се състави  в с.з., което се закри в 09:15 ч.

         

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

                                                СЕКРЕТАР: