О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

Гр.Сливен, 20.07.2018г

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесети   юли, през  двехиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

      При секретаря………………………и с участието на прокурора……………, като разгледа докладваното от съдия Ангелова в.гр.дело №  331 по описа за 2018г, за да се произнесе, съобрази:

 

    Производството е по обжалване действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

    Образувано е по жалба на  И.В.И.- пълномощник на взискателя по изп.дело № 193/2018г на РС -Котел против постановление от 15.05.2018г за прекратяване на изпълнителното производство , на основание чл. 426 ал.3 вр. с чл. 129  ал. 3 ГПК.

    В жалбата твърди, че няма законов текст в ГПК- чл. 426 ал.3 вр.  чл. 129 ал.3, който да дава правомощие за прекратяване на изпълнителното производство. Такъв текст  бил чл. 433 ГПК.

     Твърди, че ДСИ четял договора/ пълномощното без правно основание. Този договор/ пълномощно били от дата 22.11.2014г , по които били платени разноски по изпълнителното производство.

     Моли да бъде отменено като незаконосъобразно постановлението за прекратяване на изпълнителното производство.

      В съответствие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви. Твърди, че след извършена проверка по чл. 128 ГПСК, констатирал, че към молбата за образуване на изп.дело е представено ксерокопие на договор за правна помощ и пълномощно, което не можело да се разчете и било дописано със син и черен химикал. В договора за правна помощ много трудно се разчитали думите „изпълнително производство“, но той не създавал представителна власт, а пълномощното. Това били две различни правни сделки, като упълномощаването по заповедното производство важало до приключването на същото. След като указал на пълномощника да отстрани допуснатата нередовност в едноседмичен срок, като представи по делото доказателство за представителна власт, тъй като представеното пълномощно касае друго дело, а не настоящото, и бил предупреден,  че ако не отстрани нередовността, молбата ще бъде върната, същия не изправил нередовността в  срок, поради което изпълнителното производство било прекратено с постановление от 15.05.2018г.

        Съдът, след като се запозна с жалбата, доводите на страните  и приложеното копие на изп. дело,  прие  за установено следното:

  Изп.дело №193/ 2018г по описа на СИС при РС-Котел  е образувано на  22.03.2018г по молбата на изпълнителен лист от 06.06.2018г, издаден по ч.гр.д. №160/2018 по описа на РС.Котел, за осъждането на  М.Р.Б. да  заплати  на Б.Х.К.  сумата  1475лв- дължима главница по запис на заповед, издаден на 20.05.2014г, с падеж 30.10.2014г, ведно със законната лихва, считано от 03.06.2018г до окончателното изплащане на задължението и  699.50лв- разноски по делото.

   Документите за образуване на изпълнителното дело били представени от адв.И.В. в качеството му на пълномощник на взискателя Б.Х.К..

  Към молбата адв. И.В. приложил нечетливо копие на пълномощно.  След като се опитал да го разчете, ДСИ констатирал, че това пълномощно касае ч.гр.дело № 160/2016г на РС-Котел, а не  образуваното изп.дело, поради което указал на адв.В. в едноседмичен срок от съобщаването да отстрани допуснатата нередовност като представи доказателство за представителна власт, тъй като не е приложил пълномощно по  изпълнителното дело.

    ДСИ предупредил пълномощника, че ако не отстрани нередовността в срок, молбата му ще бъде върната.

   Указанията са били съобщени на адв.В. на 29.03.2018г, който не ги изпълнил в указания му срок.

    С постановление от 15.05.2018г, на основание чл. 426 ал.3 вр. с чл. 129 ал.3 ГПК, ДСИ прекратил изпълнителното производство по изп.дело № 193/2018г  поради неотстраняване в срок на нередовността на молбата, а именно не е представено пълномощно по делото.   

   Постановлението за прекратяване  е съобщено на адв.В. на 23.05.2018г, който на 30.05.2018г депозира настоящата жалба. 

    Така  приетото за установеното от фактическа страна,  води до  следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално  допустима, но неоснователна.

    Тя е подадена от взискателя,  който обжалва  прекратяване на образувано изпълнително производство.

     В чл. 435ал.1ГПК са изброени лимитативно актовете на съдебния изпълнител, които взискателят може да обжалва, между които  фигурира  и прекратяване на изп.производство / чл. 435 ал.1 т.3/   

    В случая изпълнителното производство е било прекратено поради неотстраняване нередовност на молбата за образуването му.

     След като ДСИ правилно констатира  нередовността, а именно: липса на доказателства за представителна власт на пълномощника на взискателя, е дал  нужните указания за отстраняването й  .

     Представеното по изп.дело пълномощно е изключително нечетливо и от него не може да се установи по кое точно дело е упълномощен адв.В. да представлява повереника си, затова правилно съдебният изпълнител е дал конкретни и ясни указания, както и срок за отстраняването им.  

    След като не са били изпълнени, правилно и законосъобразно е приложил разпоредбата на чл. 426 ал.3 ГПК, която изрично препраща към  чл. 129 ГПК.

     В чл. 426 ал.3 ГПК е уредено, че редовността на молбата се проверява по реда на чл. 129 ГПК, т.е., при констатирана нередовност, следва да се дадат указания и срок за отстраняването им, а при неизпълнение в срок,  производството по делото се прекратява на основание чл. 129 ал.3 ГПК.

    Съдебният може да констатира нередовността изначално и да откаже да образува изп.производство, но няма пречка при вече образувано изпълнително производство да я констатира и даде указания за отстраняването й.  В случая е  вярна  констатацията на ДСИ, че взискателят по изп.дело е ненадлежно упълномощен. И от приложеното към  жалбата  пълномощно не е видно дали адв.В. е упълномощен по изп.дело №193/2018г .

    След като указанията на ДСИ не са били отстранени в  срок, правилно  изпълнителното производство е било прекратено на посоченото основание. Тук не се касае за прекратяване на изп.производство в хипотезата на чл. 433 ал.1 ГПК, а на основание чл. 426 ал.3 ГПК,  който изрично  препраща  към чл. 129 ал.3 ГПК.        

    По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

     ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ  като НЕОСНОВАТЕЛНА частната жалба на адв.И.В.И., в качеството му пълномощник на Б.Х.К. ***,  ЕГН- **********  срещу постановление на ДСИ от 15.05.2018г за прекратяване на изпълнителното производство по изп.дело № 193/2018г по описан на СИС при  РС-Котел, на основание чл. 426 ал.3 вр. с  чл. 129  ал. 3 ГПК.

      Определението  не подлежи  на  обжалване.

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: