О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 07.08.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седми август през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                                          мл. с.  СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 338 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Постъпила е частна жалба от процесуалния представител на М.Г.Е. против определение № 1945/10.07.2018 г. по гр.д. № 3206/2018 г. на РС - Сливен, с което е прекратено като недопустимо производството по гр.д. № 3206/2018 г. на СлРС. В частната жалба се твърди, че е била подадена молба за допускане на промяна на фамилно име, като молителката е била родена в гр. Сливен с фамилно име Ф.. През 2006 г. е сключила граждански брак в Германия, при което е приела фамилията Е.. През 2010 г. бракът е бил прекратен по взаимно съгласие с решение на местния съд, като в решението не е записано, че молителката е върнала предбрачното си фамилно име Ф.. С административен акт, съгласно Наредбата за гражданското състояние на Република Германия, е било възстановено предбрачното фамилно име на молителката – Ф.. В община Сливен обаче е вписано единствено решението за прекратяване на брака, но е бил направен отказ да се извърши отбелязване на промяната на името, поради което е подадена молбата с правно основание чл. 19 ал.1 от ЗГР. С обжалваното определение обаче съдът е приел, че  молбата е недопустима и е прекратил производството по делото.

В частната жалба се излагат подробни съображения относно неправилността на съдебния акт.

Настоящият състав, след като се запозна с частната жалба и делото, я намира за основателна поради следните съображения. За да приеме, че производството по делото е недопустимо съдът се е мотивирал с разпоредбите на чл. 621 от ГПК, в който е уредено прякото признаване на решения и актове постановено от други държави членки на ЕС. Приел е, че молителката има решение за развод и удостоверение, и след този развод на нея й е възстановено предбрачното фамилно име, поради което тези актове следва да бъдат зачетени както от съда, така и от Община Сливен. По този начин съдът е приел, че е налице хипотезата на чл. 291 ал.1 от ГПК, налице е спор разрешен с влязло в сила решение, който не може да бъде пререшаван в последствие. Посочил е, че Общината, след като й бъдат представени документите, следва да отрази в регистрите допуснатата промяна на фамилно име. 

Хипотезата на чл. 621 ал.1 от ГПК сочи, че съдебно решение или друг акт се зачита от органа, пред който се предявява въз основа на препис заверен от постановилия го съд и придружаващото го удостоверение. В случая обаче удостоверението, с което се сочи, че е променено фамилното име на молителката не изхожда от съда, а от друг орган, поради това не може да се приеме, че е налице негова задължителна сила, която налага вписването на промяната в съответния акт за гражданско състояние. Задължително за общинската администрация би се явило решение на съда, което в случая не е така, поради това производството не се явява недопустимо и съдът дължи произнасяне по депозираната молба за промяна на фамилното име, което налага отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. 

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1945/10.07.2018 г. по гр.д. 3206/2018 г. на СлРС.

               Връща делото на Районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно дадените указания.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: