О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  Гр.Сливен, 09.10.2018г

 

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в закрито заседание на  девети октомври, двехиляди и  осемнадесета година,  в състав:

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

                                                                                     

    като се запозна с докладваното  от съдията гр.дело № 344 по описа на съда за 2018г, за да се произнесе, съобрази следното:

 

    Съдът констатира, че с разпореждане от 12.09.2018г е оставил за втори път без движение производството по делото и е дал подробни указания за отстраняване  нередовностите на  исковата молба.

    Разпореждането е съобщено на ищеца на 28.09.2018г, който на 05.09.2018г  депозира уточнение към тъжбата си.

    След като се запозна с уточнението, съдът установи, че  указанията, дадени с разпореждане от 12.09.2018г не са изпълнени.

    Те се свеждат до това  ищецът  да отстрани нередовностите  на исковата молба,  като  изпълни дадените му с предходното разпореждане от 20.07.2018г указания или да преведе тъжбата си в съответствие с изискванията на чл. 81 НПК.

    От уточнението към тъжбата става ясно, че той иска делото да се изпрати по подсъдност на СлРС и разгледа по реда на чл. 81 НПК.

    По въпроса кой съд е компетентен  съд да разгледа и реши  идентичен спор вече е произнесъл Апелативен съд- гр.Бургас с определение №231/13.07.2018г  по гр.дело № 190/2018г,  в което прие, че  компетентен да разгледа делото е СлОС, а не СлРС .

    В мотивите си Бургаският Апелативен Съд прие, че видът на предявените искове е граждански, тъй като не се иска ангажиране на наказателната отговорност на ответника, а само обезщетение за неимуществени вреди.

        Ищецът продължава да твърди, че е подал пред СлРС тъжба по реда на чл. 81 НПК, но депозираната от него тъжба,  в т.ч. и уточнението към тъжбата му от 05.10.2018г, не съдържа необходимите реквизити по чл. 81 НПК. Въпреки формулираното искане, че търси наказателна отговорност от ответника, не е изложил конкретните обстоятелства на престъплението: време, място, начин на извършване, кое е конкретното престъпление, от кое лице е извършено, трите му имена и адрес, и пр.

    Ищецът не е изпълнил указанията на съда, дадени с разпореждане от 12.09.2018г, така че нито има редовна тъжба, нито редовна искова молба.

      Затова съдът не повдигна препирня за подсъдност и по настоящото дело /както по гр.дело № 244/2018г по описа на СлОС/, а счете, че поради нередовната искова молба, която е  два пъти оставяна без движение, следва да прекрати  производството делото, на основание чл. 123 ал.3 ГПК

      Ето защо и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 

       ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.дело № 344/2018г по описа на СлОС, поради неотстраняване в срок нередовностите на исковата молба.

         

       Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд- Бургас, в 1-седмичен срок от съобщаването на  ищеца. 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: