О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 31.07.2018 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                         ВАНЯ АНГЕЛОВА

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 357 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е спряно производството по образувано гражданско дело поради наличие на преюдициален спор от значение за изхода на производството и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Производството е и бързо, по чл. 310 отГПК, с оглед разпоредбата на чл. 17 от ЗЗДН и чл. 329 от ЗСВ.

Частният жалбоподател  обжалва определението, като заявява, че то е незаконосъобразно и неправилно, тъй като не са налице условията, предвидени в ГПК за спиране на производството. Неправилно съдът е приел наличие на преюдициален спор. Развива подробни доводи и иска отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна не е подала писмен отговор.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

Производството по гр.д. № 1095/2018г. на НзРС е образувано на 13.07.18г. по молба, подадена от частния жалбоподател С.С. против В.В. с правно основание чл. 8 ал. 1 от ЗЗДН, в която са развити твърдения за упражнено спрямо него домашно насилие на 18.06.2018г. от ответника по молбата и се иска издаване на заповед за защита и взимане на посочени мерки за защита по реда на ЗЗДН.

 С атакуваното определение № 386 от з.з. на 17.07.2018г. НзРС е спрял производството по гр.д. № 1095/18г. по описа на НзРС на основание чл. 229 ал. 1 т. 4 от ГПК, като в мотивите си е посочил, че е налице преюдициален спор – било образувано гр.д. № 993/2018г. на НзРС по молба с правно основание чл. 8 от ЗЗДН, по която молител бил ответникът по настоящата, а ответник – молителя по настоящата молба. Съдът е приел, че е несъмнено, че решението по посоченото дело ще има значение за правилното решаване на спора пред него, а и му било известно наличие на НЧХД с тъжител съпругата на молителя, което също би могло да повлияе на изхода на делото.

В диспозитивната част на определението не е отразен по ясен начин кой е преюдициалният спор, до приключването на който се спира производството, което само по себе си е нарушение, което може да доведе до отмяна на определението.

Освен това този въззивен състав не споделя и виждането на първостепенния съд, изложено в мотивировъчната част на атакувания акт.

На първо място производството по молба по чл. 8 от ЗЗДН е бързо по своя характер и спирането му по начало обезсмисля целта на законодателя. Освен това предназначението му да осигури бърза и ефикасна защита предполага разглеждането на молбата само и единствено в светлината на дефинитивното понятие „домашно насилие“, независимо дали заявената фактология обективира и други правоотношения, подлежащи на регулиране от други правни механизми.

На следващо място, за да има преюдициално значение спорът, по който се изчаква постановяване на решение, е необходимо чрез него да се установяват факти или обстоятелства, които са част от спорното правоотношение по спряното производство, влизат в обсега на доказване и имат решаващо значение за формирането на правните изводи. От една страна съдът не е посочил как точно спряното производство се явява функция на цитираното гражданско дело, тоест – кои са конкретните факти, чието предварително изясняване е необходимо за произнасяне по молбата.

Обратното – ако страните в реципрочно процесуално положение искат разрешаване на спор за упражнено домашно насилие, произтичащо от общ факт, то закономерното поведение на съда е да обедини двете производства поради връзката помежду им и да разреши еднозначно спора. Дори и да не е общ правопораждащият факт обаче, отново липсва проявление на понятието „преюдициалност“, тъй като по никакъв начин не стоят в отношение на обусловеност неправомерните действия на всяка от страните по отношение на другата в светлината на института на домашното насилие. Проявеното от едната насилие не освобождава другата от отговорност за проявеното от нея насилие.

Обстоятелството, че молителят по настоящото дело може да е извършил акт, квалифицируем като домашно насилие, спрямо ответника по молбата, нито променя, нито неутрализира факта на евентуално осъществено спрямо него от това лице домашно насилие, без значение дали двете са настъпили в една и съща или в различни ситуации.

Поради това съдът е длъжен, при надлежно сезиране и провеждане на съответното доказване, да се произнесе по всяка от молбите, като преценката му зависи единствено от съвпадението или разминаването на констатираните обстоятелства с хипотезата на правната норма.

Напълно несводим пък е доводът, че  „има образувано н.ч.х.д. пред НзРС, с  тъжител съпругата на молителя, което при определени обстоятелства би могло да повлияе и би имало значение за изхода на снастоящото дело“.

Така въззивната инстанция счита, че не са налице предпоставките, заложени в нормата на чл. 229 ал. 1 т. 4 от ГПК за спиране на производството по гр.д. № 1095/18г. на НзРС. Атакуваното определение следва да бъде отменено и делото следва да се върне на НзРС за продължаване на съдопроизводствената дейност.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ определение № 386 от 17.07.2018г. по гр.д. № 1095/18г. на НзРС за спиране на производството по делото на основание чл. 229 ал. 1 т. 4 от ГПК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

ВРЪЩА гр.д. № 1095/18г. на НзРС на РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА за продължаване на процесуалните действия.

 

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      

 

         ЧЛЕНОВЕ: