О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 21.02.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 365 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Предявена е искова молба от Р.Л.Р. срещу С.И.И., Т.И.И. и И.И.С., в която обективно са съединени два иска, а именно : иск за прогласяване нищожност на Договор за прехвърляне на недвижим имот със задължение за гледане и издръжка в полза на трето лице, обективиран в НА № 172, том 1, рег. № 1563, дело № 280/1998г. на Нотариус К.Т. с правно основание чл.26, ал.2, предл. 5 от ЗЗД и иск с правно основание чл.108 от ЗС насочен срещу И.И.С. за предаване владението на процесния имот.

         По отношение на иска за прогласяване нищожност на Договор за прехвърляне на недвижим имот със задължение за гледане и издръжка в полза на трето лице, обективиран в НА № 172, том 1, рег. № 1563, дело № 280/1998г. на Нотариус К.Т. с правно основание чл.26, ал.2, предл. 5 от ЗЗД, производството по делото е прекратено с определение № 28/09.01.2019г. Същото е влязло в законна сила на 18.02.2019г.

По отношение на предявеният иск с правно основание чл. 108 от ЗС съдът намира, че родово компетентен за разглеждането му се явява Районен съд – Сливен. Съгласно разпоредбата на чл.104, т.3 от ГПК на ОС са подсъдни като първа инстанция искове за собственост и други вещни права върху имота с цена на иска над 50 000лева. Разглежданият иск е с цена 30086.40 лева - данъчната оценка на имота, съгласно чл.69, ал.1, т.2 ГПК. Съгласно правилата на родовата подсъдност и разпоредбата на чл.103 вр. с чл.109 от ГПК компетентен за разглеждането на иска се явява Районен съд – Сливен.

 

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ИЗПРАЩА ДЕЛОТО за разглеждане от родово и местно компетентния съд – Районен съд – Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 365/2018г. пред СлОС.

 

      

 

 

      Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :