О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 03.01.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на трети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 367 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявена е искова молба от Х.С.Д. против „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД – гр.София с искане за признаване на установено, че ищецът не дължи на ответното дружество сумата от 31 536.11 лева по Договор за кредит с дата 09.10.2006г.

С разпореждане от 21.08.2018г. съдът е оставил производството по делото без движение, като е дал указания към ищеца за представяне на доказателства за платена държавна такса в размер на 1261.44 лева по сметка на СлОС. Ищецът е предупреден за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията, а именно прекратяване на производството по делото.

Постъпило е искане за освобождаване от задължението за заплащане на дължимата държавна такса.

С определение № 604/04.12.2018г. съдът е оставил без уважение искането на Х.С.Д. за освобождаване от задължението за заплащане на дължимата държавна такса за разглеждане на производството по гр.д. № 367/2018г. на СлОС. Определението е редовно съобщено на 11.12.2018г., като е влязло в законна сила на 18.12.2018г.

Към настоящия момент не са изпълнени указанията за внасяне на дължимата държавна такса за разглеждане на производството, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС на осн. чл.129, ал.3 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ВРЪЩА исковата молба, подадена от Х.С.Д. с ЕГН ********** *** против „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД с ЕИК 131001375 със седалище и адрес на управление *********, с искане за признаване на установено, че ищецът не дължи на ответното дружество сумата от 31 536.11 лева по Договор за кредит с дата 09.10.2006г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 367/2018г. на СлОС.

 

 

 

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :