О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 28.08.2018 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             МАРТИН ДАНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:                                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                 СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

Като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 383 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 Производството се движи по реда на чл. 577, ал.1, вр с чл. 274 и сл. от ГПК, вр. чл. 32б от ПВп.

Образувано е по частна жалба, подадена от помощник нотариус по заместване при нотариус с рег.№ 183 и район на действие района на НзРС против определение № 6 от 15.08.2018г. на съдия по вписванията при Новозагорски районен съд, с което е отказано разпореждане на вписване на анекс към договор за наем на земеделска земя с рег. № 4923, том ІV, акт 192 от 15.08.2018г. на нотариус с рег. № 183, вх. № 1878 от 15.08.2018г. по описа на СлВп – гр. Нова Загора.

Жалбоподателят намира атакувания отказ за вписване за незаконосъобразен и неправилен. Развива подробни аргументи  по повод посочените в мотивите на съдията по вписванията съображения да откаже да разпореди вписването, като заявява, че те са несъстоятелни, тъй като проверката на съдията по вписванията не включва материалноправните отношения между страните.

С оглед изложеното, жалбоподателят намира, че са налице всички законови изисквания за уважаване на молбата му, поради което моли съда да отмени изцяло, като незаконосъобразно, атакуваното определение и се произнесе по същество, като задължи съдията по вписванията да разпореди вписването на анекса към договора за наем на земеделска земя.

След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

Сключеният на 12.12.2011г. договор за наем на земеделска земя между И.С.и П.К., като наемодатели и ЕТ „Весна – Е.К.“, ********, като наемател, с нотариална заверка на подписите, акт № 132, т. VІ, рег.№ 5653, бил вписан в службата по вписванията с вх. рег.№ 386, акт № 171, т. І, дв.вх.рег. 386/2012г.

На 15.08.2018г. бил подписан, също с нотариална заверка на подписите, анекс към този договор, с който страните се съгласявали да прекратят действието му занапред. От наемодателите е положен подписът само на П.К..

Нотариусът, /чрез помощника си по заместване/ извършил заверката, поискал със заявление от 15.08.2018г.от съдията по вписванията да впише анекса.

С атакуваното определение от същата дата бил постановен отказ, като съдията по вписванията се мотивирал с липсата на законови изисквания, свързани с това, че анексът е подписан само от единия наемодател.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Така постановеният отказ е неправилен и незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а ал.1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон. /т.6 от Тълкувателно решение №7/2012 на ОСГТК на ВКС/.

В случая представеният анекс може да се приравни на акт, подлежащ на вписване по чл. 4 б. е от ПВп и има съдържанието по чл. 6 от ПВп.

Изложените от органа по вписването в мотивировъчната част на атакуваното определение съображения надхвърлят правомощията му, тъй като представляват разглеждане и произнасяне по материалноправни отношения, което не може да бъде сторено в това производство. Евентуалното опорочаване на волята на някоя от страните, водещо до промяна на правното положение не влиза в обсега на проверката на съдията по вписванията, а може да стане в отделно съдебно, спорно, исково производство. Дали е или не е налице такова, както и дали актът е породил правните си последици между страните, е въпрос на вътрешните им отношения и няма касателство с процедурата по вписването му.

Като е отказал да го извърши, съдията по вписванията е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да се отмени с последиците по чл. 32 в от ПВп, като вместо него да се постанови извършване на поисканото вписване.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 6 от 15.08.2018г. на съдия по вписванията при Новозагорски районен съд, с което е отказано вписване на анекс към договор за наем на земеделска земя с рег. № 4923, том ІV, акт 192 от 15.08.2018г. на нотариус с рег. № 183, вх. № 1878 от 15.08.2018г. по описа на СлВп – гр. Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него

 

 

ПОСТАНОВЯВА:

 

 

ДА СЕ ИЗВЪРШИ на основание чл. 4 б. „е“ от ПВп вписване  на анекс към договор за наем на земеделска земя с рег. № 4923, том ІV, акт 192 от 15.08.2018г. на нотариус с рег. № 183, вх. № 1878 от 15.08.2018г. по описа на СлВп – гр. Нова Загора, по заявление вх. № 1878 от 15.08.2018г. на помощник нотариус по заместване при нотариус с рег.№ 183 и район на действие района на НзРС, чрез отбелязване в книгите на службата.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

  

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                           ЧЛЕНОВЕ: