О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 11.09.2018 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански въззивен състав, в закрито заседание на единадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

         Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

         

 

като разгледа докладваното от МАРИЯ БЛЕЦОВА ч.гр. дело № 394 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

                Производството си движи по реда на чл. 122 от ГПК.

 

          От представените по селото доказателства съдът установи следното :

          Производството по делото е по депозирано пред РС - София заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК от „ Райфайзенбанк (България)“ ЕАД против ЕТ „ Омайничето- радостина Христова” със седалище и адрес на управление ********** и П.Д.Я.от **********. По депозираното заявление било образувано ч.гр.д.19605/2018 г. по описа на СРС. СРС извършил служебно справка, от която се установило, че длъжникът П.Д. е с постоянен адрес С.М., в района на РС – Котел. С определение № 450188/13.07.2018 г. СРС приел, че не е налице местна подсъдност, прекратил делото пред себе си и го изпратил по компетентност на РС – Котел.

          Пред РС – Котел делото било образувано с номер 443/2018 г. С определение № 216/04.09.2018 г. КРС прекратил делото пред себе си поради местна некомпетентност и повдигнал препирня за подсъдност. В мотивите си посочил, че действително единият от длъжниците по заявлението е с постоянен адрес в района на КРС, но другият длъжник е със седалище в гр.София и следва да се вземе предвид избора на местен съд направен от заявителя.

          Налице е хипотезата на чл. 122 от ГПК – повдигната е препирня за подсъдност и „по – горен съд“ се явява СлОС, който следва да реши спора.

          Съгласно разпоредбата на чл. 411 ал. 1 от ГПК компетентен да се произнесе по заявлението за издаване на заповед за изпълнение е районният съд по постоянния адрес или седалището на длъжника. Съдът извършва служебна проверка на местната подсъдност. Законодателят обаче не е разгледал изрично хипотезата, когато в заповедното производство двама или повече длъжници са с различни адреси ( както в настоящия казус ). Съдът намира, че следва да се приложи общата разпоредба на чл. 116 от ГПК, която предвижда, че при иск срещу ответници от различни съдебни райони, същият се предявява по избор на ищеца в съда на един от тези райони. В случая са налице двама длъжници с различни адреси и кредиторът е предпочел да депозира заявлението си по адреса на ЕТ – пред СРС. Изборът на заявителя следва да бъде уважен. Делото следва да се разгледа от Софийски районен съд. Същият не е имал основание да се десезира от разглеждането на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, неправилно е прекратил производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на Котелския районен съд.

 

          С оглед гореизложеното , съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

 

КОМПЕТЕНТЕН ДА РАЗГЛЕДА депозираното от „ Райфайзенбанк (България)“ ЕАД заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК е Софийският районен съд.

 

ИЗПРАЩА делото за продължаване на процесуалните действия по него на СРС.

 

Определението не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                  2.