О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 05.10.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на пети октомври, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                         Мл.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 395 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от мл.ексепрт А.О. процесуален представител на Община Сливен против определение от съдебно заседание проведено на 20.06.2018 г. по гр.д. № 2390/2018 г. на Сливенски районен съд за спиране на производството по делото. В жалбата се твърди, че съдебният акт е неправилен и незаконосъобразен. Страната заявява, че в случая преюдициално по смисъла на чл.229 ал.1 т. 4 от ГПК, би било решението постановено по гр.д. № 2390/2018 г. на СлРС по отношение на административно дело № 197/2018 г.  разглеждано пред Административен съд – Сливен, а не както е приел районният съд, че преюдициално се явява спорът разглеждан пред АС – Сливен.  По-нататък в жалбата  страната излага съображения по същество за това, че исковата молба разглеждана пред АС – Сливен е неоснователна по същество и не следва да бъде уважавана.  Моли се обжалваното определение да бъде отменено. Претендират се деловодни разноски.

         По жалбата не е депозиран отговор от противната страна.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Сливен по искова молба на С.И.С. било образувано гр.д. № 2390/2018 г. за установяване на задължения към Община Сливен. На 20.05.2018 г. била депозирана молба от ищеца С.  за спиране на делото, тъй като част от задълженията , за които е образувано исковото дело, се отнасят за задължения по неплатени данъци за лек автомобил марка „Форд“ с рег. № *** ***, за което пред АС – Сливен било образувано дело за постановяване на съдебен акт, по силата на  който Началникът на група „Регистрация и отчет на ППС“ в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Сливен да бъде осъден служебно да прекрати регистрацията на  посоченото по-горе МПС. Ищецът посочил, че воденото административно дело се явява преюдициално на гражданското дело образувано пред Сливенски районен съд.  В с.з. на 20.06.2018 г. ищецът поддържал искането си за спиране на делото. Жалбоподателят е бил представляван в с.з. от мл.експерт О., която изразила становище, че няма пречка и не се противопоставя на искането за спиране на делото. Сливенският районен съд приел, че спорът пред АС – Сливен е преюдициален за неговото производство и спрял същото на основание чл. 229 ал.1 т. 4 от ГПК.

Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 20.06.2018 г., а процесната частна жалба е била депозирана на 25.06.2018г.  в законоопределения седмичен срок.

Частната жалба е допустима като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 229 ал. 1 т.4 от ГПК съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението, по което ще има значение за правилното решаване на спора.  В случая предмет на  гражданското дело разгледано пред СлРС са публични задължения, установени от данъчно-облагателни актове за неплатени местни данъци и такси, включително за такси за лек автомобил „Форд“ с рег. № *** ***. Същевременно пред АС – Сливен е било образувано дело с искане административен орган в лицето на Началник група „Регистрация и отчет на ППС“ в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Сливен служебно да прекрати регистрацията на лек автомобил „Форд“ с рег. № *** ***. Ако искът бъде уважен и се прекрати регистрацията на процесния автомобил, то в зависимост от  момента на прекратяване на тази регистрация би могло да възникне основание за промяна на констатациите в данъчно-облагателните актове /влезли в сила/, която съдът разглеждащ гражданското дело би бил задължен да вземе предвид при постановяване на съдебния си акт предвид разпоредбата на чл. 235 ал.3 от ГПК. Предвид изложеното следва да се приеме, че делото разглеждано пред АС – Сливен се явява преюдициално спрямо спора предмет на разглеждане по гр.д. № 2390/2018 г. на СлРС, поради което правилно гражданското дело е било спряно до влизане в сила на акта по административното дело.

С оглед изложеното обжалваното определение следва да се потвърди.

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение от съдебно заседание проведено на 20.06.2018 г. по гр.д. № 2390/2018 г. на Сливенски районен съд за спиране на производството по делото, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: