О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 27.09.2018 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:    

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              М. БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                       СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                        мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от мл.с. Алексиева въззивно ч. гр. д.  N 407 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба против определение, с което е прекратено охранително гражданското производство по гр.д. № 254/2018 г. по описа на Котелски Районен съд и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Частният жалбоподател С.Х.А. ЕГН **********, с адрес *** – молителка в първоинстанционното производство, обжалва Определение № 134 от 07.06.2018 г. по гр.д. № 254/18 г. на РС Котел, като счита същото за незаконосъобразно. Заявява, че след постановяване на определението молителката се е съобразила с изложеното в него и е представила документ за смърт в Община Котел за издаване на акт за смърт на лице, починало в чужбина съгласно разпоредбите на чл. 70, ал.2 от ЗГР, но са получили отказ за издаване на такъв. Мотивът бил, че представеният документ не представлявал изисквания по закон акт за смърт с какъвто А. следвало да се снабди. Поради гореизложеното молителите считат, че съдът е постановил неправилно определение, като не се е съобразил с представените доказателства и следва фактът на смъртта да се установи по реда на чл. 542 от ГПК, с което ще се постигнат целените от лицето правни последици, а именно да бъде съставен акт за смърт на починалата от Община Котел.

Приложено е писмо на Община Котел.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, като подадена от легитимирано лице в законоустановения срок, срещу акт, който съгласно чл. 274, ал.1 т. 1 ГПК подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и първа ГПК. Разгледана по същество същата е неоснователна.

Молителката в първоинстанционното производство – С.Х.А., ЕГН **********,***, е сезирала съда с искане да се установи фактът на смъртта на нейната родственица Ю.С.Д., починала на 06.07.2008 г. в Р Турция, за да се издаде на починалата акт за смърт. Към молбата е представено, преведено с апостил Удостоверение за смърт Приложение 2, Система за регистриране на смъртта Формуляр № 2017401437, издадено от длъжностно лице в Околийската управа Ергене. В същото е констатирана смъртта на Ю.С.Д. с посочена дата на раждане, имена, адрес, дата на смъртта и причина за смъртта.

В обжалваното определение РС Котел е установил, че е сезиран с недопустим иск по съображения, че за наличие на правен интерес от водене на производство по реда на чл. 542 и сл. от ГПК има, в случай че молителят докаже, че не може да се снабди с необходимия документ или заместващо удостоверение от органите на държавата на територията, на която е настъпил фактът. Изтъкнато е, че след като се е снабдил с този документ то следва от общината по последния постоянен адрес на починалия, да се поиска издаване на акт за смърт, по реда на чл. 72, ал.3 от ЗГР. При отказ на Общинската служба то той следва да се обжалва по реда на чл. 145 АПК.

След постановяване на атакуваното определение молителката е посетила Община Котел с наличния й документ, удостоверяващ смъртта на нейната родственица, от където са й изпратили писмо, с което уточняват, че представеното Удостоверение не предствалява акт за смърт, а следва заинтересованите лица да се снабдят с формуляр С издаден от орган по гражданско състояние в населеното място, където е настъпила смъртта на лицето и легализиран превод на документа, които да представят в Община Котел.

Подадената молба по чл. 542, ал. 1 ГПК е за установяване на правно значим факт-смърт, за който законодателят изисква задължително да бъде удостоверен с документ.  За да е налице интерес от воденето на охранителното производство документът следва да не е съставен и да не може да бъде съставен или да е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възстановен. Производство цели да замести със съдебно установяване такъв липсващ без възможност за издаване, документ.

Допустимостта на производството за установяване на факт с правно значение, настъпил в чужбина, според разпоредбата на чл. 548 ГПК, е поставена в зависимост от отказа на чуждите органи да удостоверят този факт. Това произтича от установената по правило компетентност на органите на чуждата държава, на чиято територия тези факти са настъпили, която важи както за съставянето на официални документи за тези факти, така и за тяхното установяване. Доказването на отказа се извършва с удостоверение на чуждия орган или на Министерството на външните работи. Само ако чуждите органи откажат да удостоверят факта, българският съд става компетентен да го удостовери по реда на чл. 542 и сл. ГПК-така определение № 17/06.01.214 год. по ч.гр.д.№ 7410/2014 год. на ВКС,ІІІ г.о.,определение №599/20.10.2010 год. по гр.д.№ 560/2010 год. на ВКС,ІV г.о.

В настоящата хипотеза, фактът на смъртта е удостоверен чрез документ, съставен от компетентните органи в чужбина. Горното е въведено като твърдение от молителката в сезиращата съда молба, както и установено с приложено от нея Удостоверение за смърт от чуждата държава, т.е. производството е недопустимо и държаното определение е правилно и следва да се потвърди.

Посоченото писмо от Община Котел не представлява нито отказ на Общината да издаде акт за смърт, нито удостоверява факта, че не е издаден акт за смърт от надлежен орган в чужбина.  

За пълнота, следва да се посочи и следното: Следва да се положат усилия от страна на молителите да се снабдят с акт за смърт формуляр С, издаден от лицето по гражданско състояние в съответния компетентен орган в РТурция и да представят същото в Община Котел за издаване на документа с исканите правни последици. Ако получат отказ от компетентните органи в Р Турция за издаване на този акт за гражданско състояние, едва тогава за тях се поражда интерес да водят производство по реда на чл. 524 и сл. от ГПК.

Ето защо  съдът

 

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, подадената от С.Х.А. ЕГН **********, с адрес ***,  частната жалба против Определение № 134 от 07.06.2018 г. по гр.д. № 254/18 г. на РС Котел, държано в закрито съдебно заседание от същата дата, с което е прекратено производството по делото, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                              2.