О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 18.09.2018г.

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

           

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно гр. дело №408 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

            Образувано е по въззивна жалба, подадена от Ю.М.Д. чрез пълномощника адв. Х.Ч. против Решение №52/03.07.2018г. по гр.д.№546/2017г. на Котелски районен съд.

            С посоченото решение КРС е осъдил М.П.Р. да заплати на Ю.М.Д. сумата от 5000лв., представляваща обезщетение за причинени на 03.04.2017г. неимуществени вреди – физически болки и страдания в резултат на извършено от ответника спрямо ищцата престъпление по чл.152, ал.2, т.3, вр.ал.1, т.2, пр.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането – 03.04.2017г. до окончателното изплащане на обезщетението, както и сумата от 3000лв., представляваща обезщетение за причинени на 03.04.2017г. неимуществени вреди от психологически характер – емоционален стрес, унижение и обида, накърняване честта и достойнството, в резултат на извършено от ответника спрямо ищцата престъпление по чл.152, ал.2, т.3, вр.ал.1, т.2, пр.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането – 03.04.2017г. до окончателното изплащане на обезщетението. С решението е осъден ответника да заплати държавна такса в размер на 320лв. в полза на съдебната власт по сметка на КРС.

            Исковите претенции са били предявени за заплащане на обезщетение на неимуществени вреди – болки и страдания от причинените телесни увреждани,я в резултат на престъплението, в размер на 17000лв. и обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в психологически и емоционален стрес, унижение и обида, накърняване честта и достойнството, в резултат на престъплението, в размер на 3000лв.

            В мотивировъчната част на решението, при формиране на правните си изводи, районният съд изрично е посочил, че за претърпените болки и страдания от физическо естество намира справедлив размер за обезвреда от 5000лв., като ще отхвърли иска в останалата му част до 17000лв. В диспозитива на решението обаче липсва отхвърлителна част за разликата над присъдения размер от 5000лв. за неимуществени вреди – физически болки и страдания до пълния претендиран размер от 17000лв.

В случая е налице формирана и изразена от първоинстанционния съд в мотивите воля за отхвърляне на иска за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за претърпени от увреждането физически болки и страдания над уважения размер от 5000лв. до претендирания такъв от 17000лв. в правните изводи на решението, като в диспозитива съдът е пропуснал да отрази отхърлителния диспозитив. По този начин е налице допусната явна фактическа грешка при изписване диспозитива на атакуваното съдебно решение, като формираната в мотивите воля не е отразена изцяло в диспозитива.

Тъй като подадената въззивна жалба, обуславяща изцяло предмета на въззивното производство е насочена именно към тази отхвърлителна част на решението /макар и без отразяването й в диспозитива/ - обжалва се частта, с която предявеният иск не е уважен в пълен размер, „в частта, с която съдът не е уважил претенцията за присъждане на обезщетение за претърпените болки и страдания следствие на причинените телесни увреждания в пълния размер от 17000лв.“.

            Поради това съдът намира, че следва да прекрати въззивното производство и да върне делото на районния съд за отстраняване на констатираната ЯФГ, тъй като отстраняването й обуславя последващото произнасяне на въззивния съд по подадената въззивна жалба, касаеща единствено тази непостановена в диспозитива, макар при налична формирана в мотивировъчната част воля, отхвърлителна част на решението.

След отстраняване на констатираната от съда явна фактическа грешка, делото следва да се върне незабавно на СлОС за разглеждане на подадената първоначално въззивна жалба и евентуално подадената впоследствие въззивна жалба против решението за поправка на ЯФГ.

            Ръководен от изложеното, съдът

             

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№408/2018г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

ИЗПРАЩА на Котелски районен съд гр.дело №546/2017г. по описа на РС – Котел за поправяне на допусната в решението явна фактическа грешка, изразяваща се в неотразяване в диспозитива на решението на отхвърлителната част на предявения иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за претърпени от увреждането физически болки и страдания над уважения размер от 5000лв. до претендирания такъв от 17000лв., при наличие на изрично формирана за това воля в мотивите.

           

           

УКАЗВА на Котелски районен съд след незабавно изпълнение на указанията, да изпрати отново делото на Сливенски окръжен съд за разглеждане на подадената въззивна жалба, ведно с евентуално постъпила такава против решението за поправка на ЯФГ.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му на страните.       

             

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                         2.