О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 01.10.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                         Мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

  

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 411 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.423 от ГПК.

Постъпило е възражение от ЕТ „К.Г.“ ЕИК …………………… с адрес на управление с.М., общ. Н.З., представлявано от К.Д.Г. против заповед за изпълнение № 1271/18.12.2017г. по ч.гр.д. № 1751/2017 г. на РС – Н.З.. Във възражението се твърди, че заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно, поради което са налице предпоставките на чл. 423 ал.1 т. 1 от ГПК и се иска да бъде спряно изпълнението на издадената заповед.

Настоящият състав след като се запозна с възражението и ч.гр.д. № 1751/2017 г.на РС Н.З. , го намира за неоснователно, поради следните съображения: Заповедта за изпълнение е била издадена по повод претендирано от заявителя вземане в размер на 5000лв., произтичащо от за изпълнен договор11.03.2013 г. за изготвяне на проект по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, като изготвеният от заявителя проект е бил приет с приемо-предавателен протокол от 11.07.2013 г. и на 15.07.2013 г. е била издадена фактура за заплащането на изработения проект на стойност 5000лв. Въз основа на представените към заявлението  писмени доказателства с разпореждане от 11.12.2017 г. съдът е разпоредил да бъде издадена заповед за изпълнение срещу длъжника по чл.410 от ГПК. На длъжника е било изпратено съобщение за връчване на заповедта за изпълнение на посочения адрес, където е регистриран  едноличния търговец в с. М..  Това съобщение заедно със заповедта не е било връчено, като длъжникът е посетен четири пъти - на 22.12.2017 г., на 02.01.2018 г., на 15.01.2018 и на 19.01.2018г. Така районният съд е приел че е налице надлежно връчване, като този извод на съда е законосъобразен и правилен. 

Според разпоредбата на чл. 423 ал. 1 от ГПК, длъжникът, който е бил лишен от възможността да оспори вземането, поради наличието на някоя от хипотезите на  чл. 423, ал. 1, т. 1 - 3 ГПК, може да подаде възражение до въззивния съд, което следва да стане обаче в месечен срок от узнаване на заповедта. В случая този месечен срок е спазен. Отсъствието на всеки адресат от адреса за връчване се доказва с отбелязванията от връчителя,в случая лице по чл. 42 предложение последно от ГПК, който е удостоверил посещенията си на адреса и констатираните обстоятелства при всяко посещение – общо четири, в продължение на около месец. Връчителят е  отразил в съобщението всички действия във връзка с връчването, включително и релевантните за приложението на  чл. 47, ал. 1 ГПК обстоятелства - по сведения от кои лица или въз основа на какви наблюдения е направил констатация, че лицето не може да бъде намерено на посочения по делото адрес, както и че не се намира лице, което е съгласно да получи съобщението. Така следва да бъде прието, че е налице надлежно връчване на заповедта за изпълнение и не са налице предпоставките на чл.423 ал.1 т.1 от ГПК, поради което възражението не следва да бъде прието.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ПРИЕМА възражението на ЕТ „К.Г.“ ЕИК …………………, с адрес на управление с.М., общ. Н.З., представлявано от К.Д.Г. против заповед за изпълнение № 1271/18.12.2017г. по ч.гр.д. № 1751/2017 г. на РС – Н.З.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: