О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 17.10.2018 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                                      мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от мл.с. Алексиева въззивно ч. гр. д.  N 433 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба против определение № 26 от 14.09.2018 г.  на съдия по вписванията по преписка с вх.№ 6183/14.09.2018 г., с което се отказва разпореждане за вписване в книгите на Служба по вписванията гр. Сливен на представения Протокол за постигане на съдебна спогодба от 24.02.2003 г. по гр.д. № 2096/2001 г. на Сливенски районен съд по отношение на дела на В.Й.С. ЕГН ********** и Д.Д.С.ЕГН **********  и се движи по реда на чл. 577 ал. 1 вр. с чл.274 и сл. от ГПК вр. чл. 32а - 32в от ПВ.

Частният жалбоподател - нотариус Н.Г.В.-М.с рег. № 522 на Нот.Камара и район на действие РС Сливен, с адрес *************, обжалва Определение № 26 от 14.09.2018 г. по преписка с вх. № 6183/14.09.2018 г. на Служба по вписвания гр. Сливен, като счита същото за незаконосъобразно и неправилно. Заявява, че е изпълнила законовите изисквания визирани в чл. 8, ал. 2 и чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписване, а други законови изисквания за вписване на акта, Правилникът или друг нормативен акт не поставят. Сочи, че няма законови изисквания за проверка от страна на съдията по вписвания за наличие на право на собственост или неговата идентичност.

Не са претендирани разноски по частното производство.

Доколкото производството по вписване е охранително такова, същото е едностранно.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, като подадена от легитимирано лице съгласно тълкуванията дадени в т. 9 на ТР 7/2013 по т.д. 7/2012 на ОСГТК, в законоустановения срок, срещу акт, който съгласно чл. 577 вр. с чл. 274, ал.1 т. 1 ГПК подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и първа ГПК. Разгледана по същество същата е и основателна, поради което следва да бъде уважена.

По фактите: От приложените към частната жалба документи е видно, че в протокол от 24.02.2003 г. по гр.д. № 2096/2001 г. по описа на Сливенски районен съд е обективирана постигнатата съдебна спогодба, с която в дял на Д.Д.С.и В.Й.С. е поставен УПИ № VІІІ-89 в кв. 15 в с. Злати Войвода, общ. Сливен, състоящ се от 2410 кв.м., при граници УПИ с №№ VІІ-88, ХVІІІ-90, ХVІІ-90, ХVІ-90, ХІ-92, Х-92, Х-89 и улица, ведно с находящите се в него полу-масивна  жилищна сграда на един етаж, със застроена площ 67 кв.м., състояща се от две стаи и салон; масивна жилищна сграда със застроена площ от 77 кв.м., състояща се от две стаи, кухненски бокс и санитарен възел; паянтов гараж със застроена площ от 28 кв.м.; стопанска сграда с обем 90 куб.м.; паянтов плевник със застроен обем от 350 куб.м.; паянтови стопански сгради със застроен обем 327 куб.м.; ведно с други подобрения в мястото. В дял на М.А.е поставен имот № ХХ-89 в кв. 15 по плана на същото село. За уравняване на дяловете, Д. и В.С.се задължили да изплатят на М.А.сумата от 1300 лв. Уговорена е неустойка в размер на 300 лв.  Съдът е одобрил спогодбата.

Видно от обжалваното определение и съгласно посоченото в жалбата на 14.09.2018 г. е постъпила молба от нотариус Н.В.-М.за вписване на цитираната спогодба  по отношение на дела на В.Й.С. и Д. Д.С.. Същата била съпътствана от 3 броя преписи на съдебния протокол, заверен препис от данъчна оценка на имота № 7003007239/07.09.2018 г., заверен препис от скица на имота № 15-613258/28.08.2018 г. и заверен препис от документ за електронно плащане на ДТ за вписване в размер на 10 лв.

В приложеното копие на цитираната скица са описани 10 броя сгради, както следва: Жилищна сграда еднофамилна –застроена площ 61 кв.м., Селскостопанска сграда – застроена площ -50 кв.м., Селскостопанска сграда със застроена площ от 96 кв.м., жилищна сграда със застроена площ от 52 кв.м.; Селскостопанска сграда със застроена площ от 28 кв.м.; Селскостопанска сграда със застроена площ от 7 кв.м.; Селскостопанска сграда със застроена площ от 7 кв.м.; Хангар,депо,гараж със застроена площ от 29 кв.м.; Селскостопанска сграда със застроена площ от 71 кв.м.; Хангар,депо,гараж със застроена площ от 22 кв.м.

На 14.09.2018 г. съдия по вписвания при Сливенски Районен съд - Анелия Петкова е държала атакуваното определение № 26, с което е постановен отказ да се впише посочената съдебна спогодба поради разминаването на посочените в нея сгради с посочените в скицата такива. Направен е извод, че актът подлежи на вписване, формата му е спазена, но не са спазени други законови изисквания, а именно тези на чл. 6, ал.3 от Правилника за вписванията, който изисква към документа подлежащ на вписване, за описаните в него имоти да бъде представена скица от АГКК. Твърди се липса на идентичност на описаните в спогодбата и скицата сгради и неяснота по отношение на кои сгради следва да се впише актът. Навежда се липса на документ, удостоверяващ идентичността на описаните в акта сгради с тези описани в скицата. Излагат се мотиви, че при вписването не може да се засяга чужда правна сфера и поради това съдията по вписванията не може служебно да реши за кои сгради да извърши вписване.

Отказът е получен от нотариуса, който го обжалва в срок.

Безспорно представеният акт подлежи на вписване на основание чл. 4 б. З от Правилника за вписванията.

Съгласно постановките на ТР 7/2013 по т.д. 7/2012 на ОСГК, съдията по вписванията може да постанови отказ за вписване на няколко основания: ако актът не подлежи на вписване; ако не е съставен съобразно изискванията за форма; ако няма необходимото съдържание, ако не е внесена дължимата за това такса, ако липсва скица-копие от кадастралната карта съгласно чл. 6 ал. 3 ПВ, ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ако е издаден от некомпетентен орган.

 В т. 6 от цитираното решение са развити доводи, че може да бъде отказано вписването на акт, който не отговаря на изискванията за съдържание, а именно: идентификация на страните (чл.6 ал.1 б.„А" ПВ) и идентификация на имота (чл.6 ал.1 б.„В" ПВ). В настоящото производство мотивът на съдията по вписвания да откаже разпореждане на вписване е свързано с липса на идентификация на имота, а не липса на скица-копие, тъй като такава е налична, но съдията не е успял да идентифицира описаните имоти. Както е постановено в цитираното тълкувателно решение, обаче: Не може да бъде отказано вписване на съдебни актове по съображения, че не отговарят на изискванията за форма или съдържание. Съдията по вписванията не е компетентен да проверява съдебни актове, защото съдът има контролни функции по отношение на него, а не обратно. Безспорно в случая се касае за вписването на съдебна спогодба, която съгласно чл. 234, ал.3 от ГПК е приравнена на решение и съдебен акт и съдържанието на същата, а именно липса или наличие на точно и изрядно идентифициране на страните и имота не подлежи на контрол от страна на съдията по вписвания.

Що се отнася до мотива за засягането на чужда правна сфера то - ясни са постановките на върховната инстанция изразени в т. 6 от същото  решение, че не може съдията по вписванията да откаже вписването под предлог, че би могъл да възникне спор относно правата, материализирани в акта или правата на други лица да бъдат засегнати от вписването, защото именно тогава спорът ще се пренесе в исково производство, където те ще могат да защитят правата си най-пълно. 

Ето защо  съдът

 

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 26 от 14.09.2018 г.  на съдия по вписванията по преписка с вх.№ 6183/14.09.2018 г. на съдията по вписванията А. П., с което е отказано разпореждане за вписване в книгите на Служба по вписванията гр. Сливен на Протокол за постигане на съдебна спогодба от 24.02.2003 г. по гр.д. № 2096/2001 г. на Сливенски районен съд по отношение на дела на В.Й.С. ЕГН ********** и Д.Д.С.ЕГН **********.

 

ЗАДЪЛЖАВА съдията по вписванията при служба по вписвания при РС - Сливен да извърши вписването на Протокол за постигане на съдебна спогодба от 24.02.2003 г. по гр.д. № 2096/2001 г. на Сливенски районен съд по отношение на дела на В.Й.С. ЕГН ********** и Д.Д.С.ЕГН **********, съгласно разпоредбата на чл.32 б.В от Правилника за вписванията.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: