О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 08.10.2018 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                                                                                                            

                                                                               мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 436 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е обезсилена издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение  издадена въз основа на документ по чл. 417 от ГПК поради непредставяне на доказателства за предявяване на установителен иск по чл. 422 от ГПК и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че определението е неправилно, тъй като той е предявил иск, като не е бил надлежно уведомен за дадените от съда указания за предявяване на установителен иск в едномесечен срок, както и кога е започнал да тече този срок. Твърди, че за пръв път е узнал за актовете на съда на 05.07.2018г., когато му е било връчено съобщението относно настоящото определение. Развива съображения. Моли въззивния съд да отмени като незаконосъобразно определението на НзРС и да му бъде дадена възможност да предяви иска по чл. 422 от ГПК.

Насрещната по частната жалба страна не е подала писмен отговор.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради което следва да я остави без уважение.

Производството по ч.гр.д. № 960/17г. на НзРС е образувано по заявление на Обединена Българска банка АД, гр. София, подадено чрез пълномощник – В.Г.от надлежно  упълномощеното от главния изпълнителен директор и изпълнителния директор на банката  АС „Г.и партньори“, гр. София, самата тя - редовно упълномощена и от пълномощник на ОББ, АД, надлежно упълномощен от главния изпълнителен и изпълнителния директори, за постановяване на незабавно изпълнение и издаване на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК против длъжника С.С.О..

Съдът е уважил заявлението, издал е заповед № 707/27.07.2017г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК за суми, подробно описани в неякакто и за разноските по делото, против длъжника С.С.О..

При условията на чл. 415 ал. 2 от ГПК вр. чл. 47 ал. 5 от ГПК, заповедният съд с определение от16.03.2018г. е спрял принудителното изпълнение по образуваното въз основа на изпълнителния лист изпълнително дело и е указал на заявителя, че може в 1 месечен срок от съобщаването да предяви иск за вземането си и го е уведомил, че следва да представи доказателства за това, в противен случай заповедта за изпълнение ще бъде обезсилена.

Това определение е било изпратено до заявителя чрез упълномощеното от него АС „Г.и партньори“, гр. София, и връчено на 11.04.2018г., като получателят – адв. М. Колев /сред редовно упълномощените адвокати от сдружението/, е отбелязал, че „вземането е цедирано на ЕОС Матрик, като пълномощията на адв. В. Г.и преупълномощените от нея адвокати и сътрудници са оттеглени.“

НзРС е приел с разпореждане от 20.04.18г. съобщението за надлежно връчено, отчел е началото на законовия едномесечен срок и след изтичането му е извършил и служебна справка в деловодството и е констатирал, че към 31.05.18г. няма заведено дело от заявителя с предмет установяване на вземането на длъжника по заповедта за незабавно изпълнение.

На 01.06.2018г. заповедният съд е държал определение № 260 от същата дата, с което на основание чл. 415 ал. 5 от ГПК, поради непредявяване на иск за вземането от страна на заявителя, е обезсилил заповедта от 27.07.2017г. и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.

Това определение е предмет на настоящата частна жалба, като частният жалбоподател – заявител, твърди, че е ненадлежно уведомен за задължението за предявяване на иска по чл. 422 от ГПК.

След преценка на твърденията на страната и събраните доказателства, настоящият състав счита, че правните изводи на първостепенния съд са правилни и законосъобразни.

Съгласно разпоредбата на  чл. 415, ал. 5 /предишна ал. 2/ от ГПК, ако заявителят не представи доказателства, че е предявил иска за съществуване на вземането в едномесечния срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418 от ГПК.

Установено е безспорно, че в рамките на законовия срок – 11.04.20918г. – 11.05.2018г., заявителят не е предявил такъв иск.

Несъстоятелни, а поради това – и несподелими, са доводите му за ненадлежно връчване на съобщението и определението, с което съдът е спрял принудителното изпълнение срещу длъжника е и дал указания на заявителя.

Съобщението е връчено на адвокат, за който са събрани достатъчно и несъмнени доказателства, че е имал редовни пълномощия да представлява в това производство заявителя ОББ АД, гр. София. Простите му изявления „вземането е цедирано“, „пълномощията са оттеглени“, нямат правна стойност, годна да предизвика ефекта на ненадлежно уведомяване. Нормотворецът е предвидил ясно и еднозначно как оттеглянето на пълномощието от пълномощника /включително адвокат/ става достояние на съда – съгласно чл. 35 от ГПК доверителят, оправомощен с пълната дискресия да упражни това свое право по всяко време, е едновременно и натоварен със задължението „да уведоми съда“.

Доколкото в случая това не е сторено своевременно, то връчването на съобщението до заявителя чрез неговите пълномощниц е редовно. Въззивният съд счита, че след като на заповедния съд нито са представени доказателства относно твърдяната /и вече осъществена/ цесия и относно оттеглянето на пълномощията от АС „Г.и партньори“, гр. София, нито по какъвто и да е начин той не е бил дори уведомен за последното, той няма задължение да инициира производство в производството и да  изследва служебно голословното твърдение, вписано в съобщението до заявителя от единия от упълномощените адвокати.

Поради това небрежното процесуално поведение на заявителя, ако се приеме, че действително е оттеглил пълномощието на посочените адвокати, е довело до неотвратимото изтичане  на срока по чл. 415 ал. 4 от ГПК, което пък предизвиква като последица обезсилването на заповедта и изпълнителния лист.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното определение е правилно, поради което частната жалба следва да се остави без уважение.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на  Обединена Българска банка АД, гр. София против определение № 260 от 01.06.18г. по ч.гр.д. № 960/17г. на НзРС, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: