О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 29.01.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 452 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

На 16.10.2018г. е предявена искова молба от Окръжна Прокуратура – Сливен против Народно Читалище „Пробуда 1907“ с. Биково, общ. Сливен, по реда на чл.15, ал.7 от ЗНЧ с искане за отмяна на решения на ОС проведено на 24.08.2018г. поради противоречие им със ЗНЧ.

Проведена е размяна на книжа между страните.

В с.з. на 21.01.2019г. съдът е оставил производството по делото без движение, като е дал указания към ищеца в едноседмичен срок да представи по делото подаденият сигнал от M.M., ведно с дадените указания от ВКП – посочени в исковата молба.

В указания срок по делото са представени изисканите документи. От същите е видно, че сигнала от M.M., в който се съдържат твърдения за незаконно взети решения от ОС на НЧ „Пробуда 1907“ с.Биково, общ. Сливен е постъпил на 04.09.2018г. по описа на ВКП.

С писмо на ВКП от 11.09.2018г., получено в ОП – Сливен на 17.09.2018г., са дадени указания за извършване на проверка и преценка относно наличие на основание за предявяване на иск по реда на 15, ал.7 от ЗНЧ в едномесечен срок, считано от 04.09.2018г. Образувана е преписка № 2719/2019 по описа на ОП – Сливен, по която са дадени подробни указания от ВКП за внасяне на искова молба по реда на чл. 15, ал.7 от ЗНЧ.

След преценка на представените доказателства, съдът намира следното от правно естество :

Законът за народните читалища е специален закон и като основен устройствен закон за читалищата урежда учредяването, управлението, имуществото, финансирането и прекратяването на този вид юридически лица с нестопанска цел. Със ЗНЧ са регламентирани конкретни изисквания и възможности за съдебен контрол, предвид спецификата в правния режим на читалищата като самостоятелно обособени юридически лица със специфичен статут.

Съобразно разпоредбата на чл.15, ал.7 от ЗНЧ, Окръжна Прокуратура – Сливен е депозирала на 16.10.2018г.  искова молба срещу Народно Читалище „Пробуда 1907“ с. Биково, общ. Сливен за отмяна на решенията взети на 24.08.2018г. от ОС на Читалището.

Разпоредбата на чл.15, ал.7 от ЗНЧ предвижда, че Прокурорът може да иска от окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, в

 

 

едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. В случая не е спазен изискуемия едномесечен срок от узнаване на решението, тъй като сигналът на М. M. е подаден на 04.09.2018г. по описа на ВКП и считано от тази дата, едномесечния срок изтича на 04.10.2018г. Изложението в сигнала е ясно и точно, като недвусмислено посочва, че касае решения на ОС от 24.08.2018г. като се прави искане за внасяне на искова молба по реда на чл.15, ал.7 от ЗНЧ. Законовата разпоредба  предвижда правомощие на прокурор, като не са конкретизирани неговите компетентности и йерархия, поради което сезирането на ВКП е достатъчно за да се приеме като момент на узнаване на атакуваното решение. От този момент - 04.09.2018г. следва да тече и установения в закона едномесечен срок за упражняване на правомощията по чл.15, ал.7 от ЗНЧ.

Поради това следва да се приеме, че искът на ОП – Сливен по реда на чл.15, ал.7 от ЗНЧ, предявен на 16.10.2018г., е предявен след изтичане на законоустановения едномесечен срок и поради това се явява недопустим. Спазването на законоустановения едномесечен срок от узнаване на решението, обуславя допустимостта на предявените искове, за което съдът следи служебно. Производството по делото следва да бъде прекратено по реда на чл.130 от ГПК.

 

 

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

                                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 452/2018г. по описа на СлОС образувано по предявена искова молба от Окръжна Прокуратура – Сливен против Народно Читалище „Пробуда 1907“ с. Биково, общ. Сливен, по реда на чл.15, ал.7 от ЗНЧ, с искане за отмяна на решения на ОС проведено на 24.08.2018г., поради противоречие им със ЗНЧ.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :