О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 07.11.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на седми ноември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                         Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 454 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от адв. С. пълномощник на „ АС 44 груп“ ЕООД против определение № 2720/14.09.2018 г. по ч.гр.д. № 5473/2017 г. на Районен съд Сливен, с което е било отхвърлено искането на жалбоподателя за отмяна на допуснато с Определение № 2391/23.10.2017 г. обезпечение на бъдещ иск. Страната посочва, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Тя била оспорвала първоначалното допускане на обезпечението като недопустимо, извършено от лице без надлежна процесуална легитимация. Твърди се, че адв. Рандев не е бил надлежно упълномощен от А.А. . Посочва се, че по настоящето ч. гр.д. 5473/2017 г. по описа на СлРС и гр.д. 6057/2017 г. по описа на СлРС били представени едни и същи пълномощно и договор за правна помощ. Предвид изложеното страната счита, че допуснатото обезпечение е неправилно и незаконосъобразно поради действия извършени от адв. Р. без представителна власт. Моли се обжалваното определение да бъде отменено, издадената обезпечителна заповед по ч.г.д. 5473/2017 г. по описа на СлРС да бъде отменена, както и да бъдат отменени наложените запори на банкови сметки.

         По делото е депозиран отговор на частната жалба от адв. Р. , пълномощник на А.В.А., с който жалбата е оспорена като неоснователна като е посочено, че твърденията в жалбата са голословни.  Моли да се потвърди обжалваното определение.

 

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Сливен на 23.10.2017 г. е била депозирана молба от А.В.А. за обезпечение на бъдещ иск. По молбата било образувано ч.г.д. 5473/2017 г. по описа на СлРС. Молителят приложил към документите и ксеро копие от договор за правна защита и съдействие № 0000055239 и пълномощно от 13.06.2017 г. по молбата било постановено определение № 2391/23.10.2017 г., с което било допуснато обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на „ Запор“ по банкови сметки. На 29.11.2017 г. била депозирана и искова молба против жалбоподателя. На 01.08.2018 г. била депозирана молба от жалбоподателя с искане за отмяна на издадената обезпечителна заповед по ч.г.д. 5473/2017 г. по описа на СлРС. Страната посочила, че изначално не е имало основание да се допусне обезпечение на бъдещия иск, тъй като пълномощникът на молителя не е представил в оригинал своето пълномощно, т.е. не е било налице упълномощаване за адв. Р.. На 14.09.2018 г., съдът постановил обжалваното определение № 2720. С него приел, че производството е за отмяна на допуснато обезпечение, но не са налице предпоставките на закона за допускане на отмяна на обезпечението, тъй като все още съществува обезпечителна нужда.

На 01.11.2018 г., в деловодството на СлОС е депозирана молба от А.А., с която представя изрично пълномощно в оригинал и потвърждава всички извършени процесуални действия по в. гр.д. № 454/2018 г. на СлОС и ч.гр.д. № 5473/2017 г. на РС Сливен.

Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 19.09.2018 г., а процесната частна жалба е била депозирана на 26.09.2018г.  в законоопределения седмичен срок.

Частната жалба е допустима като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

След като пред настоящата инстанция беше представено изрично пълномощно от ищеца А.В.А., представеното по делото пълномощно беше приподписано от него и изрично в молба същият заяви, че потвърждава всички извършени процесуални действия по в. гр.д. № 454/2018 г. на СлОС и ч.гр.д. № 5473/2017 г. на РС Сливен, спорът се решава по категоричен начин. При извършеното потвърждаване на всички действия извършени от адв. Р., се потвърждават и действията по депозираната молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск. С действията си А. валидира всички процесуални действия предприети от адв. Р. по делото. Така депозираната жалба се явява неоснователна.

С оглед изложеното обжалваното определение се явява законосъобразно и следва да се потвърди.

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение 2720/14.09.2018 г. по ч.гр.д. № 5473/2017 г. на Районен съд Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: