О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр.Сливен,  29.10.2018г.

 

 

СЛИВЕНСКИ  ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско  отделение, в закрито заседание на двадесет и  девети  октомври , през двехиляди и осемнадесета година, в състав

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

 като се запозна с докладваното  гр.дело № 461 по описа за 2018г,   за да се произнесе, съобрази следното :

 

     Производството е образувано по предявен иск  на Г.К.В. ***.

     С разпореждане от 24.10.2018г съдът остави без движение исковата молба като нередовна, с указания за отстраняване на нередовностите, в 1-седмичен срок. 

      В рамките на този срок, по делото  постъпи молба от ищеца с вх. № 6213/26.10.2018г, с която заявява, че оттегля своя иск и моли за прекратяване на делото.

       Тъй като съдът е десезиран с подадената молба,  делото следва да бъде  прекратено на основание чл. 232 от ГПК – поради оттегляне на иска.

       На основание чл. 232 ГПК , съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА  производството  по  гр.дело № 461/2018г  по описа на СлОС,  поради оттегляне на исковата молба.

 

         Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред  Апелативен съд-Бургас, в 1-седмичен срок  от съобщаването му на  ищеца.

        

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гр.Сливен, 27.02.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,  V-ти граждански  състав, в з.з. на  27.02.2012г, в състав

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

 Като се запозна с докладваното от р.съдия  гр. дело № 7548/2011г  по описа на СлРС,   за да се произнесе, съобрази следното :

 

          Производството е образувано по предявени  искове  с правно .основание чл. 128 от КТ и  чл. 224 ал.1 от КТ..

         По делото е постъпила молба от ищеца  вх. № 4779//24.02.2012г , с която заявява, че прави отказ от  иска, поради постигната извън съдебна спогодба. Моли производството по делото да бъде прекратено.

         Тъй като с  постъпилата  молба съдът е десезиран ,  делото следва да бъде  прекратено на основание чл. 233 от ГПК- поради отказ на  иска.

          На осн. чл. 233 ГПК , съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

           ПРЕКРАТЯВА  производството  по  гр.дело № 7548/2011г на СлРС по описа на СлРС,  поради отказ от  исковете.

 

           Определението подлежи на обжалване  с частна жалба пред СлОС, в 1-седмичен  срок  от  връчването  му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр.Сливен,  07.02.2018г.

 

СЛИВЕНСКИ  ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско  отделение, в закрито заседание на  седми февруари, двехиляди и осемнадесета година, в състав

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

 като се запозна с докладваното  т.дело № 103 по описа за 2016г,  за да се произнесе, съобрази :

         Съдът  констатира, че на 02.02.2018г, по делото е постъпила молба  от ответника Йордан Димитров Тенев, с която  моли за възобновяване на производството по делото.

        Твърди, че бил информиран, че ход на делото не следва да  бъде даден предвид заболяването на пълномощника на ответника“Ди Си Партнърс Лимитид“- Гибралтар., с когото имали еднопосочни интереси.

        Твърди, че адв.Ана Панайотова подала молба за отлагане делото, ведно с болничен лист по факса на съда, които очевидно не били докладвани на съдията-докладчик за да вземе правилното решение, като отложи делото.

         Към молбата прилага  молба от адв. Ана Панайотова,  която в качеството й на пълномощник на “Ди Си Партнърс Лимитид“, настоява  за отлагане на делото. Прилага  и  болничен лист.

        Съдът намира молбата за неоснователна,  по следните съображения:

         В проведеното на 19.01.2018г съдебно заседание, в което отсъстваха и двамата ответници и техните  процесуални представители, съдът обяви съдебното дирене  за приключено и даде ход на устните състезания.

         Настоящата молба за възобновяване на делото  е подадена  от ответника Йордан Тенев, който не е упълномощавал адв.Ана Панайотова да го представлява по делото.

         Тази констатация съдът направи още в първото с.з,  насрочено за  08.12.2017г, когато не  даде ход на делото и  разпореди призоваването на ответника Йордан Тенев  да стане на адреса, посочен в исковата молба, а не чрез адв. Ана Панайотова, т.к. същата е  подала отговор на исковата молба от името на този ответник, но не е приложила адв. пълномощно.

        След като не е негов процесуален представител по настоящото дело, е ирелевантно дали е поискала отлагане на делото поради заболяване, респ. кога и как е подала молбата и дали е докладвана своевременно на съда .

        Тъй като молбата за отлагане на делото изхожда от адв.Ана Панайотова, в качеството й на пълномощник на другия ответник по делото  „Ди Си Партнърс Лимитид“, а не на този, който иска възобновяването му,  е без значение дали двамата ответници имат еднопосочни интереси. 

        Освен това, към молбата й не са представени доказателства, от които да е видно дали въобще е била изпратена по факса, респ. получена и кога. Ако е изпратена по факса,  върху самата молба трябва да са обозначени дата и час на изпращане, както и номера на факса, а изпращания молбата, при получаването й по факса, разполага и с писмено потвърждение, че е получена.

       Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ЙОРДАН ДИМИТРОВ ТЕНЕВ- ответник по т.дело № 103/2016г  на СлОС за възобновяване на производството по делото.

          Определението не подлежи на обжалване.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: