О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 29.10.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                             СТЕФКА МИХАЙЛОВА

  

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 465 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 във вр. с чл.220 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от ЗД „Евроинс“ АД, ЕИК 121265113, със седалище и адрес на управление *********, чрез процесуалният представител по пълномощие адв. Т.Я. против определение №  3011/04.10.2018 г. по гр. д. № 3197/2018 г. на Районен съд – Сливен, с което е оставено без уважение искането на ищеца ЗД “Евроинс“АД да бъде привлечено като трето лице помагач на ищцовата страна против ЕТ „Динамит 41-Й.Р.“*** по предявените искове с правно основание чл. 213 КЗ /отм./ за щети причинени на застраховано МПС по време на престой на платен паркинг в размер на 2415.22лв.

В частната жалба се развиват съображения, че постановеното определение е неправилно, тъй като в настоящия случай е безспорно, че за ищеца е налице интерес от привличане на „Диматик 41“ ООД гр. Сливен, което е посочено от ответника в отговора, като стопанисващо процесния паркинг, на територията на който е реализирано ПТП. Ищецът има интерес третото лице да му помага в процеса именно във връзка с установяване на извършването на ползването на паркинга и най-вече има интерес при евентуално неблагоприятно за ищеца решение да обвърже третото лице с установените в хода на производството обстоятелства, както и да го обвърже със силата на мотивите на съдебния акт, за да обезпечи своето положение при един евентуален следващ процес, който би предявил срещу третото лице.  От своя страна третото лице има интерес исковете по настоящото дело да бъдат уважени, тъй като отхвърлянето им би породило регресно вземане на застрахователното дружество – ищец срещу него. Неправилно съдът е приел, че в процеса по възникналия спор ще се установи единствено дали ответникът е собственик, стопанисващ процесния паркинг, тъй като към настоящия момент това обстоятелство е оспорено от ответника, който сочи че тази дейност се упражнява от третото лице. Въз основа на изложените аргументи се иска да бъде отменено определението и да бъде уважено искането за привличането на третото лице, като се претендират и разноски.

Постъпил е писмен отговор на частната жалба, в който се сочи, че тя е неоснователна, изложените аргументи с определението на РС  са обосновани и законосъобразни и затова се иска да бъде потвърдено обжалваното определение.

С молба от 03.10.2018 г. ищецът е поискал на основание на чл.219 от ГПК да бъде конституирано като трето лице-.помагач на ищеца в произвоството „Динамик 41“ ООД, което е станало преди провеждането на първото по делото заседание. С определение № 3011/04.10.2018 г. РС е оставил без уважение това искане, като е приел, че привличането на третото лице не е свързано със запазване на регресните права на главната страна срещу него, а само с възможността , с оглед процесуална икономия, то да се обвърже от съдебното решение така, че при един последващ спор с подпомаганата страна  фактите да не се установяват наново. Съдът е приел, че в случая решението по спора няма да се отрази на правното положение на третото лице, тъй като ищецът следва да установи, че именно ответникът е собственик или стопанисващ въпросния паркинг, а дали това е било друго трето лице и кое е било то, не е в предмета на доказване. Приел, че съдът не е длъжен да изследва кое друго лице, извън ответника, е собственик или стопанин на паркинга, както и да се произнася за това в мотивите.

Настоящият състав намира, че частната жалба е основателна поради следните съображения:

Още с отговора на исковата молба ответникът сред множеството възражения е направил и възражението, че паркингът, на който е станало произшествието със застрахованото МПС, се стопанисва от „Динамик 41“ ООД, като е представил и сключен договор за наем от 11.09.2013 г. С оглед представянето на тези писмени доказателства, ищецът своевременно е поискал да бъде привлечено като трето лице посоченото от ответника дружество. Така ищецът цели да обвърже подпомагащата страна при неблагоприятен изход с постановеното съдебно решение. С оглед на наведената от ответника защитна теза определението е неправилно в частта, в която се твърди, че съдът не следва да изследва въпроса кое лице, извън ответника, стопанисва паркинга, тъй като безспорно това обстоятелство би се отразило при решаването на спора. Така ищецът има правен интерес от привличането на трето лице, което е посочено от ответника, като такова стопанисващо платения паркинг и чрез което ответникът се опитва да елиминира своята отговорност по предявения от застрахователното дружество регресен иск.

С оглед изложеното, съдът намира, че искането за допускане привличането на трето лице-помагач на страната на ищеца е основателно и следва да се уважи.

Тъй като правните изводи на двете инстанции не съвпадат, то атакуваното определение следва да бъде отменено и вместо него въззивният съд следва да постанови ново, с което да допусне привличане и да конституира лицето Божидар Борисов И. като трето лице-помагач на страната на ищеца.

          Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

          ОТМЕНЯ Определение   3011/04.10.2018 г. по гр. д. № 3197/2018 г.  по описа на Сливенски районен съд, с което е оставено без уважение искането на ищеца за привличане на „Динамик 41“ ООД ЕИК 202411917 със седалище и адрес на управление ******** представлявано от управителя С.Д.Р.като трето лице - помагач на негова страна, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

         

ДОПУСКА ПРИВЛИЧАНЕ и КОНСТИТУИРА на основание чл.219, ал. 1 от ГПК, „Динамик 41“ ООД ЕИК 202411917 със седалище и адрес на управление ********** представлявано от управителя С. Д. Р., като трето лице - помагач на ищеца ЗД „Евроинс“ АД, ЕИК 121265113, със седалище и адрес на управление *********.

 

Връща делото на Сливенски районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: