ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

21.12.2018 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД  ……………. гражданско. отделение…

в закрито заседание на ……… …….през………..………

две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

при секретаря………………………..и с участието на ……………………………. прокурора… …..изслуша докладваното от…………в.ч . гр. дело №  476 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

            След справка с делото, съдът констатира, че всички съдии от състава на съда, с изключение на съдия Яница Ченалова и мл. Съдия Силвия Алексиева, са се отвели от разглеждането на настоящото дело. Делото е ваззивно частно и произнасянето по частната жалба следва да бъде в състав от трима съдии. Следва производството по настоящото дело да се прекрати и делото да се изпрати на Председателя на БАС за определяне на равен по степен съд, който да разгледа настоящото дело, тъй като е невъзможно да бъде сформиран съдебен състав за разглеждането му.

                        С оглед изложеното и на основание чл. 23 ал.3 от ГПК, съдът

           

О П Р Е Д Е Л И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 476/2018г. по описа на Окръжен съд –Сливен, пред Окръжен съд –Сливен.

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд – Бургас, за определяне на компетентен съд за разглеждането му.

             Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: