О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 08.11.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на осми ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА          

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№485 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от П.А.Д. и Й.Г.Д. чрез пълномощник адв.П. против протоколно определение от проведено на 16.10.2018г. открито съдебно заседание по гр.д.№3527/2018г. по описа на СлРС, с което е прекратено производството по делото, поради неявяване на молителите в съдебно заседание.

            Жалбоподателите чрез пълномощника си адв.П. считат, че атакуваното определение е неправилно. Адв. П. посочва, че е налице категоричност в намерението  на молителите да прекратят сключения между тях граждански брак и от приложените по делото документи се установява, че липсва дори и малко колебание в тази насока. Неявяването им не е проява на разколебаване в тяхното желание, а физическа невъзможност, породена от големите разстояния и служебни ангажименти в Шотландия. По делото е установено, че молителите са се установили трайно в Шотландия, където живеят и работят. Посочва, че молителите са в невъзможност да осигурят личното си явяване пред съдебния състав, поради което са заявили сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака в споразумението, което с нотариална заверка на подписите и са упълномощили процесуален представител да заяви от тяхно име потвърждаване на волята им да поискат разтрогване на брака. Посочва и анализира постановена в тази насока съдебна практика. С оглед изложеното, моли съда да отмени обжалваното определение за прекратяване на производството и да върне делото за разглеждането му от СлРС.

            От фактическа страна се установява следното:

Сливенският районен съд е сезиран с молба, подписана лично от П.А.Д. и Й.Г.Д., с която заявяват сериозно, непоколебимо и взаимно съгласие за прекратяване на брака им и представят споразумение с нотариално заверени подписи по въпросите по чл.51 от СК. В споразумението също е изразено постигнатото между двамата сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. В споразумението изрично е посочено, че двамата упълномощават адв.П. да ги представлява пред съда, да потвърди пред съда изразеното тяхно желание за развод в случай, че с оглед трайното си установяване за работа в Шотландия не могат да се явят лично пред съда. Посочват, че нотариалното заверяване на подписите им под споразумението е гаранция за тяхното сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. Представено е пълномощно с нотариално заверени подписи молителите за процесуално представителство по делото за прекратяване на брака по взаимно съгласие, като потвърди волята им за разтрогване на брака, изразена в споразумението им.

По делото са представени удостоверения от работодател в Шотландия, ведно с легализиран превод относно постъпването на работа на двамата молители, съответно Й.Д. от 02.02.2015г. и П.Д. – от 12.09.2016г. при работодател „Уайтлинк Сийфудс Лтд“, Фрейзърбърг, Шотландия по постоянен трудов договор, на пълен работен ден.

Първото по делото пред СлРС открито съдебно заседание, насрочено за 17.09.2018г. е отложено с даване на възможност за лично явяване на молителите.

В проведеното на 16.10.2018г. открито съдебно заседание по гр.д.№3527/2018г. пред СлРС, молителите отново не са се вили лично. Явил се е процесуалният им представител по пълномощие адв.П., който е посочил, че молителите са в чужбина, където пребивават постоянно и не могат да се явят. Моли съда да приеме изразеното в споразумението желание за развод за сериозно и непоколебимо и да прекрати брака.

Районният съд е приел, че е недопустимо прекратяването на гражданския брак с развод по взаимно съгласие без лично явяване на молителите, като пребиваването им в чужбина не представлява уважителна причина, поради което е прекратил производството по делото, поради неявяване на молителите.

Частната жалба против протоколното определение от 16.10.2018г. е подадена на 23.10.2018г.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от лица, имащи интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл.330, ал.1 от ГПК, при искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебно заседание. Съгласно чл.330, ал.2 от ГПК, когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, делото се прекратява. Личното явяване на молителите е предвидено с оглед задължението на съда да се убеди, че съгласието за развод е сериозно и непоколебимо. Текстът обаче не изключва възможността, при наличие на уважителни причини, молителите да бъде представлявани по силата на изрично пълномощно. Действително законът не дава определение на понятието „уважителна причина“ и не изброява случаите, при които може да се приеме, че такава причина е налице. Преценката е конкретна за всеки случай и се прави от съответния съд.

Настоящия състав не споделя становището на районния съдия, че пребиваването на молителите в чужбина не представлява уважителна причина за неявяване в съдебно заседание.

Напротив, от представените по делото писмени доказателства се установява по безспорен начин трайното установяване на двамата молители в Шотландия, където работят по постоянен трудов договор на пълен работен ден. Това обстоятелство и факта, че въпреки опитите и възможността, не са могли да се явят в двете поредни съдебни заседания, посочва, че действително е налице трудно преодолима пречка за явяването им лично пред съда. Постоянното пребиваване на молителите в чужбина и ангажиментите им там, при положение, че не съществува съмнение в желанието им за развод - не може да бъде непреодолима пречка за прекратяване на брака в днешния динамичен живот, когато всеки европейски гражданин може да се ползва от гарантираната свобода на движение на хора, стоки, пари и капитали. Освен това държавата, в която двамата молители са се установили да живеят и работят трайно, действително е далечна и едновременното им отсъствие от работа /при един и същ работодател/ и идване от там до България е трудно осъществимо. Освен това личното явяване е с оглед потвърждаване на изразеното в молбата сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака, като в случая обаче това съгласие е заявено изрично, освен в молбата и в споразумението, което е с нотариално заверени подписи на молителите. Нарочното пълномощно на адв.П. също съдържа волята на молителите за развод и упълномощаването му да я потвърди пред съда. От всички представени по делото документи се установява сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите за развод, липсват дори и най-малките индиции за разколебаването им в това отношение, поради което съдът намира, че не съществува съмнение в изразеното им надлежно и недвусмислено желание за развод.

Отсъствието от молителите, когато по делото са представени доказателства за това, съставлява мъчно преодолима причина за личното им явяване, поради което отказа на съда да даде ход на делото при процесуално представителство по силата на изрично пълномощно е в нарушение на закона. Следва само да се посочи, че в тази насока е и постановената задължителна практика на ВКС, с която настоящия състав се съобрази.

Предвид изложеното, като е прекратил производството по делото, поради неявяване на молителите, районният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да се отмени и делото да се върне на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ протоколно Определение от проведено на 16.10.2018г. по гр.д.№3527/2018г. по описа на Сливенски районен съд открито съдебно заседание, с което е прекратено производството по делото, поради неявяване на молителите в съдебно заседание, като НЕПРАВИЛНО и  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА гр.д.№3527/2018г. по описа на СлРС на Сливенски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

Определението е окончателно.

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                               

                                                                                             2.