О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 12.11.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                             Мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

  

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 491 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 32 от ПВ.

 

Подадена е частна жалба от „Джорданс“ ООД, „Джорданс“ ЕООД, П.Д.Б. и Й.Г.Б., чрез  пълномощника им адв. П.М., срещу определение № 22/18.07.2018 г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд,  с което е отказано писмено на заличаване на договорни ипотеки.

В частната жалба се твърди, че определението е порочно, неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Твърди се, че приетото от съдията по вписвания, че подадената молба не е в съответствие с изискванията по форма и съдържание, е неправилно и в случая не са давани указания за нередовност на молбата, които указания да не са изпълнени в срок и това да обоснови връщането.  Излагат се съображения, че в случая следва да бъде взет предвид чл. 22 от ПВ и да бъде извършено съответното заличаване на ипотеките, като са изложени доводи. Анализира се законовата разпоредба и действията, които следва да бъдат извършени от съдията по вписвания. В обобщение се сочи, че е постановен незаконосъобразен акт, поради което се иска отмяната му и да бъдат дадени указания за извършване на исканото вписване.  

С определение № 22/18.07.2018 г. съдията по вписванията при Сливенскиуя районен съд е отказдал извършване на заличаване по молба с посочен входящ номер по описа на Службата по Вписвания в гр. Сливен. В мотивите си е посочил, че в конкретния случай се иска заличаване на всички вписани ипотеки със страни „ОББ“ АД  и „Джорданс“ ООД и „Джорданс“ ЕООД, П.Д.Б. и Й.Г.Б. поради изтичане на срока по чл. 22 от ПВ. Съдията по вписванията е посочил, че към молбата не е е приложен акт в изискуемата форма съгжласно чл. 3 от ПВ, като минималната форма е нотариална заверка на подпис. Освен това в молбата не се уточнява коя точно ипотека да бъде заличена, липсва идентификация по номер на акт, том, дата , входящ номер, двойно входящ номер. Освен това не е възможно с една молба да бъзе заличена повече от една ипотека, тъй като всяка една от молбите  за заличаване на ипотеките се отбелязва по конкретен ипотечен акт и за всяко заличаване на ипотека се дължи държавна такса.

          Настоящият състав след като се запозна с частната жалба и преписката на службата по вписвания, намира определението за правилно и законосъобразно. Приетите в определението съображения са изцяло обосновани и законосъобразни. Подадената молба действително не отговаря на изискванията, поради което не може да бъде извършено исканото с нея вписване, още повече, че както е посочил и съдията по вписвания, не са конкретизирани за кои ипотеки се иска заличаване. Съгласно Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс е неприложима в производството по вписване на актове относно недвижими имоти. В хипотезата на нередовност на молбата за вписване, съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията, без да може да дава указания за отстраняване на нередовността.

 

 

С оглед  на изложеното частната жалба е неоснователна и определението не следва да бъде отменено.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Джорданс“ ООД, „Джорданс“ ЕООД, П.Д.Б. и Й.Г.Б., чрез  пълномощника им адв. П.М., срещу определение № 22/18.07.2018 г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд. 

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: