О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 14.11.2018 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                 МАРТИН САНДУЛОВ

              мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

                                                                       

като разгледа докладваното от Н. Янакиева в.ч. гр. д.  N  499 по описа за 2018   год., за да се произнесе, съобрази следното:

Чрез ДСИ е постъпила частна жалба от длъжник против разпореждане, с което се отказва намаляне размера на определеното юрисконсултско възнаграждение в полза на взискателя.

В нея жалбоподателят твърди, че не е доволен от отказа на ДСИ да редуцира

Размера на юрисконсултското възнаграждение от 200 лв., като се позовава на измененията в ГПК, тъй като чл. 78 ал. 8 препраща към чл. 37 от ЗПП, съгласно който следва да се присъжда това възнаграждение в размерите, определени в Наредбата за заплащане на правната помощ, според която, в случая, възнаграждението за юрисконсулта следвало да е в рамките между 50 и 100 лв. развива съображения относно заплащането от негова страна, на всички задължениякъм общината от 2007г. до 2017г. моли съда да отмени разпореждането и намали размера на юрисконсултското възнаграждение в горния размер по минималната граница, тъй като липсва правна сложност на делото и извършените от юрисконсулта действия се изчерпват с подаване на две молби. Не претендира разноски за това производство.

В законовия срок насрещната страна е подала писмен отговор, с който оспорва изцяло частната жалба като неоснователна. Развива подробни доводи. Претендира юрисконсултско възнаграждение за това производство.

ДСИ е поредставил писмени мотиви, с които излага доводи за неоснователност на жалбата.

След като се запозна с изпълнителното дело, аргументите на страните и мотивите на ДСИ, съдът намира жалбата за допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Претенцията за събиране от ДСИ и на разноските на взискателя за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. е направена още с подаване на молбата за образуване на изпълнителното производство на 23.06.2016г. Приложимата материалноправна разпоредба е действалата към този момент норма на чл. 78 ал. 8 от ГПК, която въвежда по подразбиране регламентацията на Наредба №1/2004г. за адвокатските възнаграждения на адвоката. Така съгласно чл.  10 т. 1 от Наредбата на адвоката /съответно – за юрисконсултската дейност/ се дължи възнаграждение от 200 лв. за образуването на делото и съгласно чл. 10 т.2 вр. чл. 7 ал. 2 т. 2 – допълнителни суми за извършване на действия с цел удовлетворяване на вземането, каквито не са претендирани. Редакцията на чл. 78 ал. 8 от ГПК от 2017г. е приложима само за производствата, образувани след влизането й в сила. Поради това претендираното за изпълнителното производство възнаграждение за юрисконсулт в размер на 200 лв. от страна на взискателя не може да се „редуцира“ на основание  нововъведен от законодателя по-късно ред за определянето му, а само на някое от материалните основания, заложени в тази разпоредба. Доколкото обаче се касае за сума, определена в абсолютен размер в Наредба№1/04г., тя не може да бъде намалявана от съда.

Поради това разпореждането за отхвърляне на молбата по чл. 78 ал. 5 от ГПК, подадена от длъжника, е правилно и не следва да бъде отменяно, а настоящата частна жалба като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

На ответната по частната жалба страна се дължат разноски за юрисконсултско възнаграждение за подаване на отговор, което, с оглед диапазона, допуснат в НЗПП /която е приложима към момента с оглед актуалната разпоредба на чл. 78 ал. 8 от ГПК/, предвид сложността на спора и извършените процесуални действия, съдът  определя в минималния размер от 50 лв.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на И.Д.В. против разпореждане от 07.09.2018г. по изп.д. № 395/2016г. на ДСИ при СлРС, с което е отказано намалянето на претендираното от взискателя юрисконсултско възнаграждение от 200 лв., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

ОСЪЖДА И.Д.В. *** направените разноски по делото в размер на 50 лв.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

         ЧЛЕНОВЕ: