О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 19.11.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                             СТЕФКА МИХАЙЛОВА

  

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 510 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по частна жалба, подадена от „Банка ДСК“ ЕАД – София, чрез представител по пълномощие по чл.32 т.3 от ГПК, с която се обжалва определение № 512/17.09.2018г. по ч.гр.д. № 891/2011г. на РС – Нова Загора, с което съдът е обезсилил частично Заповед № 892/09.09.2011г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителния лист, издаден въз основа на нея, по отношение на длъжника Г.Д.Б..

          В жалбата се сочи, че определението е неправилно и е постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. На 18.06.2018г., в качеството на заявител, банката е получила съобщение с указания на основание на чл.415 ал.1 т.2 от ГПК за подаване на искова молба, с която се предявява установителен иск в едномесечен срок от връчването. Съгласно разпоредбата на чл.61 ал.2 от ГПК, считано от 01.09.2018г. сроковете спират да текат за страните през дните обявени за официални празници по чл.154 ал.1 от КТ, както и по време на съдебната ваканция по чл.329 ал.1 от ЗСВ, т.е. от 15.07. до 01.09. Твърди се, че е била издадена Заповед на административния ръководител – Председател на РС – Нова Загора, с която сроковете по т.1 не спират да текат през съдебната ваканция, което трябва да се отразява от съответния съдебен служител в деловодната система на съда, както и в съобщенията и призовките ,изпращани до страните. От представеното копие на връченото съобщение е видно, че липсва такова отбелязване, поради това срокът за подаване на установителен иск изтича на 01.10.2018г. В обобщение се иска да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно определението, като се претендират и  разноски.

Настоящият състав намира за установено следното от фактическа страна:

С определение № 512/17.09.2018г. НЗРС е обезсилил частично Заповедта за изпълнение, както и издадения изпълнителен лист и е прекратил частично производството по ч.гр.д. № 891/2011г. по описа на съда. Мотивите за това са, че на 18.06.2018г. е било връчено съобщение на заявителя, че в едномесечен срок следва да предяви иск и съдът е приел, че този срок е изтекъл на 18.07.2018г. Към момента на постановяване на определението не са били представени доказателства, че искът е предявен, поради което съдът е приел, че са налице обстоятелствата за обезсилване на издадената Заповед за изпълнение и изпълнителен лист в частта относно длъжника Г.Д.Б..

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 61 ал. 2 от ГПК сроковете спират да текат за страните през дните обявени за официални празници по чл. 154 от ГПК , както и по време на съдебната ваканция , с изключение на сроковете по делата по чл. 329 ал. 3 от ЗСВ. Текстът на чл. 329 ал. 3 т. 6 от ЗСВ предвижда, че през съдебната ваканция се разглеждат дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец. По повод на това, кои конкретно са тези групи дела, съдиите от Гражданска и Търговска колегии при ВКС изразиха становище, че в тази група попадат заповедното и бързото производство. Указанията на РС – Нова Загора са били по заповедното производство, поради което са попадали в хипотезата на чл. 61 ал. 2 предл. 3 от ГПК, т.е. срокът не е спиран по силата на закона. Във връзка с това няма значение, че в съобщенито изпратено на страната не е било отбелязано, че съдебният срок не е спрял, обстоятелство , което не е било съобразено със заповедта на административния ръководител на РС Нова Загора.

Отделно от това и след като е получено съобщението на 18.06.2018г. то едномесечния срок следва да се счита изтекъл на 03.09.2018г., първият работен ден след съдебната ваканция, а не на 01.10.2018г., каквито твърдения се поддържат в жалбата.

С оглед  на изложеното частната жалба е неоснователна и определението не следва да бъде отменено.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Банка ДСК“ ЕАД – София против определение № 512/17.09.2018г. по ч.гр.д. № 891/2011г. на РС – Нова Загора

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: