О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 20.11.2018 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                              СТЕФКА М.

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 514 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е прекратено исково производство като недопустимо и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Частният жалбоподател обжалва определението, като заявява, че то е незаконосъобразно, необосновано и неправилно. Излага подробни съображения относно това, като твърди, че съдът е прекратил изцяло производството, въпреки, че е бил сезиран с обективно съединени искове за делба на недвижим имот и за отмяна на констативен нотариален акт за собственост. Навежда и съображения за настъпили факти след постановяване на решението на СлОС от 1998г., свързани с неправомерното завладяване на целия имот от страна на ответника, които обосновавали правния й интерес от водене на ново дело за делба. Поради изложеното иска отмяна на атакуваното определение и даване на указания на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответната по частната жалба страна е подала в срока по чл. 276 ал. 1 от ГПК писмен отговор, с който я оспорва като неоснователна и моли въззивния съд да я остави без уважение.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима – подадена е в законовия срок от процесуално легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт РС.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Предявеният от частната жалбоподателка иск е недопустим при условията н ачл. 299 ал. 1 от ГПК  поради наличие на разрешен с влязло в сила решение спор между същите страни за същото искане и на същото основание. При наличието на пълно субективно и обективно тъжсдество, съдът, съгласно разпоредбата на чл. 299 ал. 2 от ГПК, следва да прекрати производството.

В случая, след като с влязло в сила съдебно решение № 385/08.01.2000г. по гр.д. № 803/1998г. на СлОС между страните е допусната съдебна делба на процесния имот, за да бъде допустимо отново предявяването на иск за делбата му следва да са настъпили нови юридически факти, вследствие на които да е възникнала повторно съсобственост.

Такива твърдения в исковата молба не са релевирани. Фактът, че ответникът се е снабдил, преди приключване на втората фаза на делбеното производство – извършване на делбата, с констативен нотариален акт за собственост върху целия имот, не предполага създаване на съсобственост, а точно обратното. Накърнените си права ищцата може да защити посредством друг иск, не и с такъв за делба, тъй като този спор вече е решен с влязъл в сила съдебен акт между същите страни и същия предмет, и силата на пресъдено нещо оказва правопрепятстващ ефект за повторното му предявяване.

Няма пречка и висящото във втората си фаза производство по делбата, да бъде продължено от всяка от страните.

Тези изводи не се променят от довода, че бил предявен и иск по чл. 537 от ГПК за отмяна на констативен нотариален акт за право на собственост, по който съдът дължал произнасяне, а е прекратил производството и по него. Това не е самостоятелен иск, а правна последица, свързваща се с разрешаването на конкретен материалноправен спор, с какъвто обаче първостепенният съд не е бил надлежно сезиран.

С оглед изложеното настоящият въззивен състав счита, че частната жалба е неоснователна, поради което следва да се остави без уважение, а атакуваното определение, като правилно и законосъобразно – да се потвърди.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Ц.К.С. против определение №2945/01.10.2018г. по гр.д. № 1724/2018г. на СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение №2945/01.10.2018г. по гр.д. № 1724/2018г. на СлРС, с което е прекратено производството по гр.д. № 1724/18г. на СлРС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКСРБ в едноседмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: