О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. Сливен, 07.01.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седми декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                                                  мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Силвия Алексиева въззивно ч.гр. д. № 521 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частна жалба, подадена от процесуалния представител на ищеца по първоинстанционното производство, а именно юрисконсулт на Фронтекс Интернешънъл ЕАД срещу определение № 3163 от 03.10.2018 г. по гр.д. № 4818/2018 г. по описа на СлРС, с което производството по цитираното дело е прекратено поради идентитет на страните и предмета с друго висящо производство пред същия съд. В жалбата са изложени твърдения, че И.Й.Д. е длъжник на Фронтекс Интернешънъл ЕАД на две основания с различни суми. От кредитора били подадени две заявления по чл. 410 от ГПК и били издадени две заповеди за изпълнение. След получени указания за предявяване на установителен иск по чл. 422 от ГПК поради техническа грешка били заведени две идентични искови молби, където било посочено само едното от двете задължения на Д.. В последствие по първото образувано дело по чл. 422 от ГПК, а именно с № 4071/2018 г. по описа на СлРС, след оставянето на исковата молба без движение, била подадена уточняваща такава, в която били посочени коректни суми и коректно основание – различни от посочените в ИМ по дело с № 4818/2018 г. 

По делото беше установена следната фактическа обстановка:

По ч.гр.д. № 2003/2018 г. Фронтекс интернешънъл ЕАД са поискали на основание чл. 410 от ГПК , издаването на заповед за изпълнение срещу длъжника И.Й.Д. ЕГН **********,*** за сумата от 321,82 лв., от която 184,22 лв. главница, ведно със законната лихва от 04.05.2018 г. до изпащане на вземането, сумата от 22,80 лв. представляваща договорна възнаградителна лихва за периода от 06.03.2015 г. до 27.09.2015 г.; сумата от 17.94 лв. представляваща лихва за забава за периода  от 07.03.2015 г. до 27.09.2015 г., сумата от 96,86 такси за периода от 06.03.2015 г. до 27.09.2015 г., дължими по договор за паричен заем от 14.11.2014 г.

На 28.06.2018 г. по същото ч.гр. д. е издадено разпореждане с № 9901 с указание към кредитора да предяви иск относно вземането си и да довнесе държавна такса. Същите към делото са представили доказателства за заведен на 10.08.2018 г. иск, като са завели искова молба и е било образувано гр.д. № 4017/2018 по описа на СлОС.

По гр. д. № 4818/2018 г.  по описа на СлРС е подадена искова молба от Фронтекс интернешънъл ЕАД, ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление *********, на основание чл. 422, ал.1 вр. с чл. 415 от ГПК, срещу И.Й.Д. ЕГН **********,***, за установяване на дължимостта на сумите 4341,95, от които 1996,90 лв. –главница по договор за заем между БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД и длъжницата Д. с № PLUS-10776103, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението; сумата от 2051,54 лв. договорна (възнаградителна) лихва за периода 20.10.2014 г., до 20.06.2017 г.  и сумата от 293,51 лв. договорно обезщетение за забава за периода 21.10.2014 г. -13.04.2018 г.

При направена от съдията-докладчик справка се установява, че на 10.08.2018 г., след дадени указания по ч.гр.д. №  2003/2018 г. по описа на СлРС, Фронтекс интернешънъл ЕАД са депозирали искова молба с посочените по-горе суми и основание, по която е заведено гр. д. № 4071/2018 г. по описа на СлРС, в резултат на което дело 4818/2018 г. по описа на СлРС е прекратено с определение № 3163 от 03.10.2018 г., като исковата молба е оставена без разглеждане, с мотиви за идентичност на иска с друг такъв заведен по-рано. 

Беше изискано гр.д№ 4071/2018 г., по описа на СлРС, от което се установи, че на 10.08.2018 г. Фронтекс интернешънъл ЕАД, действително на основание чл. 422, ал.1 вр. с чл. 415 от ГПК, срещу И.Й.Д. ЕГН **********,***,  са депозирали искова молба, за установяване на дължимостта на сумите 4341,95, от които 1996,90 лв. –главница по договор за заем между БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД и длъжницата Д. с № PLUS-10776103, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението; сумата от 2051,54 лв. договорна (възнаградителна) лихва за периода 20.10.2014 г., до 20.06.2017 г. и сумата от 293,51 лв. договорно обезщетение за забава за периода 21.10.2014 г. -13.04.2018 г. и сщата искова молба са депозирали като доказателство за заведено исково производство по чл. 422 от ГПК по ч.гр.д. № 2003/2018 г. След разпореждане № 12437 на съдията докладчик  от 15.08.2018 г . по гр.д. 4071/2018 г. за оставяне на исковата молба без движение на 16.08.2018 г. е депозирана уточняваща искова молба, където е посочено че е допусната техническа грешка и вместо по сумите по заявлението по ч.гр.д. 2003/2018 г.  са посочени суми по заявлението по ч.гр. д. 1833/2018 г. по описа на СлОС. В поправената искова молба са посочени сумата от 184,22 лв. главница, ведно със законната лихва от датата на заявлението до окончателно изплащане на вземането, сумата от 22,80 лв. представляваща договорна възнаградителна лихва за периода от 06.03.2015 г. до 27.09.2015 г. ; сумата от 17.94 лв. представляваща лихва за забава за периода  от 07.03.2015 г. до 27.09.2015 г., сумата от 96,86 такси за периода от 06.03.2015 г. до 27.09.2015 г., дължими по договор за потребителски кредит № 592434463 с Провидент Файненшъл България ООД, от 14.11.2014 г. Предметът на поправената исковата молба по дело № 4701/2018 г.  и заявлението по ч.гр.д. № 2003/2018 г. по описа на СлРС съвпадат.

            След така възприетата фактическа обстановка се налага следният правен извод: Производството по дело № 4818/2018 г.  по описа на СлРС е прекратено поради наличие на отрицателна процесуална предпоставка за допустимостта на иска, а именно друго висящо гражданско производство между същите страни и със същия предмет. От доказателствата обаче се установява, че поради техническа грешка в исковата молба по гр.д. № 4071/2018 г. по описа н СлРС  е посочен предмет и основание на иска идентичен с този на искова молба по гр.д. № 4818/2018 по описа на същия съд. След поправката на исковата молба от страна на ищеца с молба от 16.08.2018 г. производството по дело № 4071/2018 г. е продължило по поправената искова молба т.е. с основание и петитум различни от посочените в исковата молба по  гр.д. 4818/2018 г.  и идентитета на страни, предмет и основание не съществува към настоящия момент. Поради това, е отпаднала и отрицателната предпоставка за допустимост на иска и атакуваното определение № 3163/03.10.2018 г. следва да се отмени.  Разглеждането на иска, в случай на наличие на останалите положителни и липсата на отрицателните предпоставки за допустимост на иска следва да продължи.

Ръководен от изложеното и на основание чл.278, ал. 2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ОТМЕНЯ определение № 3163 от 03.10.2018 г. по гр.д. № 4818/2018 г. на РС Сливен, с което е прекратено производството по делото и исковата молба на  Фронтекс интернешънъл ЕАД срещу И.Й.Д. е оставена без разглеждане, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА гр.д. № 4818/2018 г. по описа на СлРС на РАЙОНЕН СЪД – Сливен за продължаване на процесуалните действия.

Определението не подлежи на обжалване.   

 

            Препис от определението да се изпрати на СлРС.

           

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                      2.