О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 22.11.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                             МАРИЯ БЛЕЦОВА

  

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 522 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

         

 

          Производството е по частна жалба, подадена от ответник П.Г., чрез пълномощника му адв.Е.М., против определение от 10.10.2018г. по гр.д. № 3840/2018г. на СлРС, с което е прекратено частично производството по делото по отношение на посочения като втори ответник ЧСИ П.Г., поради оттегляне на исковата претенция спрямо него от страна на ищеца, като определението се обжалва само по отношение на това, че не са присъдени разноски на ответника. Твърди се, че още с отговора на исковата молба е направено искане за присъждане на разноски, но съдът не се е произнесъл по това искане. ЧСИ е бил конституиран като страна ответник по делото и е извършвал процесуални действия, като е ползвал услугите на процесуален представител. Поради това се развиват съображения, че следва да му бъдат присъдени разноските по делото. Претендират се разноски и за настоящото производство. 

          Постъпил е отговор на частната жалба от ищеца, като се сочи, че с молба от 05.10.2018г. ищецът е оттеглил иска си против ответника ЧСИ П.Г.. Развиват се съображения, че частната жалба е неоснователна, като се сочи, че определението за прекратяване предхожда упълномощаването на процесуалния представител и подаването на отговора на исковата молба. Така направеното искане за присъждане на разноски е несвоевременно и не следва да бъде уважавано.

Настоящият състав намира за установено следното от фактическа страна:

          С искова молба от 05.07.2018г. ищецът Д.К.Д. е предявил против ЧСИ П.Г. и ВиК – Сливен иск за признаване за установено, че не дължи на ответника ВиК - Сливен сумите по изп.дело по описа на ЧСИ П.Г.. Исковата молба е подадена в ОС – Сливен и с определение от 06.07.2018г. производството по образуваното дело е прекратено и то е изпратено за разглеждане на родово компетентния РС – Сливен. С молба до РС от 08.10.2018г. ищецът е заявил, че оттегля исковата си претенция спрямо ЧСИ П.Г. и с определение от 10.10.2018г. съдът е прекратил частично производството по отношение на този ответник. На 16.10.2018г. е постъпил отговор на исковата молба от ЧСИ П.Г., чрез процесуалния представител по пълномощие, в който отговор са претендирани разноски, като е представен договор за правна защита и  съдействие с уговорено адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева. С молба от 22.10.2018г. до РС ответникът П.Г. е поискал съда да се произнесе по искането за разноски, като е представил и списък. На основание на чл.248 ал.2 от ГПК, съдът е връчил препис от тази молба на ищеца и на 02.11.2018г. е постъпил писмен отговор на молбата, в който се изразяват становище за нейната неоснователност. С определение от 13.11.2018г. на основание на чл.248 от ГПК, РС е допълнил определението си от 10.10.2018г., като е осъдил ищеца да заплати на ЧСИ П.Г., чрез процесуалния му представител сумата от 300 лева, представляваща заплатен адвокатски хонорар по гражданското дело.

          С оглед на изложените фактически обстоятелства частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като направените с нея оплаквания се явяват неоснователни, доколкото РС в условията на чл.248 от ГПК е допълнил своето определение и е присъдил на ответника, направените от него разноски в производството в размер на 300 лева.

          Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от П.Г., чрез пълномощника му адв.Е.М., против определение от 10.10.2018г. по гр.д. № 3840/2018г. на СлРС

          Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването пред БАС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: