О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 14.12.2018 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН  САНДУЛОВ

Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Алексиева в.гр.д. № 536 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК вр. чл. 463 от ГПК от ГПК.

Образувано е по постъпила на 25.10.2018 г., чрез ДСИ Г.П., жалба от Община Сливен, *********, чрез представител по пълномощие – мл. експерт О., против Разпореждане за приключване на изп.дело № 24/2018 по описа на ДСИС гр. Сливен от 16.10.2018 г., поради цялостно плащане на задължението от страна на длъжника ЕТ „Батман-65-М.Д.“, ЕИК *********, правоприемник та ЕТ Батман -65- Пламен вълков“, ЕИК *********.

Жалбоподателят, взискател по изпълнителното дело, заявява, че Разпореждането за приключване на делото е незаконосъобразно, неоснователно и необосновано, тъй като не са събрани всички дължими към момента на издаването му суми. Претендират се разноски.

Насрещната страна по изпълнителното дело, а именно длъжника ЕТ „Батман-65-М.Д.“, не взима становище.

В мотивите по и.д. № 24/2018 г. ДСИ П., посочва, че е издала разпореждането поради неправилно докладване и същото има втора част, в която се разпорежда продължаването на изпълнителните действия до окончателното удовлетворяване на взискателя.

На 13.12.2018 г. съдът се запозна с издадено от 07.12.2018 г. разпореждане за отмяна на атакуваното разпореждане от 16.10.2018 г., с което се приключва изпълнително дело 24/2018 г. по описа на ДСИС при РС Сливен и изпълнителните действия по делото следва да продължат.

При така изяснената фактическа обстановка, тъй като е отменен атакувания с настоящата жалба акт и целените с нея последици са на практика постигнати, то тя се явява недопустима поради липса на правен интерес.

Съгласно изхода от настоящото производство за жалбоподателя не възниква право на разноски.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  подадената от Община Сливен, *********, жалба, против Разпореждане за приключване на изп.дело № 24/2018 по описа на ДСИС гр. Сливен от 16.10.2018 г., поради цялостно плащане на задължението от страна на длъжника ЕТ „Батман-65-М.Д.“, ЕИК *********, правоприемник та ЕТ „Батман -65- Пламен Вълков“, ЕИК *********, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 536/2018 г. по описа на СлОС.

 

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред БАС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: