О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 04.12.2018 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА     

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 537 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Чрез ДСИ на е постъпила жалба от взискателя против разпореждане  /допълващо/ на СИ и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят се оплаква, че атакуваното разпореждане е незаконосъобразно, неоснователно и необосновано, като излага подробни доводи. Иска отмяна на атакувания акт и задължаване на ДСИ да продължи събирането на дължимите от длъжника суми.

Писмен отговор от длъжника не е постъпил взаконовия срок.

В писмените си обяснения ДСИ е заявил, че това разпореждане не е отделен акт от другото разпореждане от същата дата, ако се счете че е – жалбата е недопустима, тъй като то не е от категорията на изпълнителни действия, подлежащи на съдебен контрол, освен това по извършена справка остатъкът на задължението е по-малък от посочения в разпореждането – 199, 99лв.

Като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и съображенията на СИ, този съдебен  състав счита, че жалбата е допустима и основателна.

С разпореждане от 16.10.2018г. ДСИ е приключил на основание чл. 433 ал. 2 и ал. 3 от ГПК изп.д. № 24/18г. на СИС при СлРС, считайки, че са налице предпоставките за това.

След като е констатирал обаче, че има несъбрани разноски, той е държал разпореждането, предмет на настоящата жалба, наречено „допълващо“, с което е допълнил разпореждането си от 16.10.2018г., с това, че изпълнителното производство следвало да се счита частично приключено до окончателното събиране на дължим остатък от 228, 94 лв., мотивирайки се с  грешно въвеждане в програмата СИС на размера на платеното и останалото публично задължение.

По начало редът на чл. 247 от ГПК за поправка на ОФГ е приложим и в изпълнителното производство, доколкото няма осигурен самостоятелен ред за отстраняване на такива грешки в актовете на съдебния изпълнител. В случая обаче не се касае за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в самото разпореждане, а за грешка/пропуск на СИ при формиране на волята му, което е довело до извършване на погрешно процесуално действие. Поради това единствената възможност за изправянето им е предвидената в чл. 253 от ГПК, тоест – СИ е следвало да отмени разпореждането си от 16.10.2018г., тъй като е имало несъбрани разноски. Законодателят не е предвидил възможност за „частично приключване“ на изпълнителното производство. Нормата на чл. 433 ал. 2 от ГПК визира единствено случаите на пълно изпълнение на задължението и пълно събиране на дължимите разноски. Само тогава производдството може да бъде приключено – в противен случай би се стигнало до абсурдното положение за постановяване на „частично приключване“ след всяко внасяне или събиране на части от задължението, което е non sense. Поради това и СИ не би могъл и по реда на чл. 253 да измени, а само да отмени разпореждането си за приключване, тъй като наличието на несъбрана сума препятства приключването на изпълнителното производство. В този смисъл е напълно безразлично за спора кога и как СИ е калкулирал дължимия остатък, както и какъв точно е неговият размер.

Ето защо атакуваното  „допълващо“ разпореждане е неправилно и следва да бъде отменено. Искането за задължаване на СИ да продължи събирането на дължимите от длъжника суми излиза извън обсега на съдебния контрол в това производство.

Що се отнася до това, дали следва да бъде приключено изпълнителното производство или не, този въпрос ще бъде разгледан от съда по жалбата на взискателя, с което е атакувано разпореждането от 16.10.2018г. за приключване на изп.д. № 24/18г. на СИС при СлРС.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане /допълващо/ по изп.д. № 24/18г. наСИС при СлРС от 16.10.2018г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: