О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 26.03.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и шести март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 545 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е по чл.15, ал.7 от ЗНЧ.

На 04.12.208г. е предявена искова молба от Окръжна Прокуратура – Сливен против Народно Читалище „Пробуда 1907“ с. Биково, общ. Сливен, по реда на чл.15, ал.7 от ЗНЧ с искане за отмяна на решения на ОС проведено на 21.02.2018г. поради противоречие им със ЗНЧ – нарушение на процедурата по свикване и провеждане на общото събрание.

Исковата молба е връчена редовно на ответното читалище. В законоустановения срок е депозиран писмен отговор, в който се навеждат възражения за недопустимост на исковата молба предвид пропускане на законово регламентирания едномесечен срок, съгласно разпоредбата на чл.15, ал.7 от ЗНЧ. Твърди се, че ОП  Сливен е била уведомена за взетите решения от ОС на 21.02.2018г. няколкократно в периода от юни – октомври 2018г. В тази връзка ответникът прави доказателствено искане за служебно изискване на всички сигнали и образувани преписки против НЧ „Пробуда 1907“ с. Биково, общ. Сливен в ОП - Сливен.

Съдът, с оглед служебните му задължения, е изискал крайния прокурорски акт по преписка вх. № 3510/2018г. на РП - Сливен, преписка вх.№ 1672/2018г. на РП - Сливен, преписка вх. № 714/2018г. на РП - Сливен, преписка вх. № 679/2018г. на ОП – Сливен, както и преписка вх. № 3510/2018г. на РП - Сливен.

На 13.03.2019г. по делото е представено от РП – Сливен  Постановление с дата 25.10.2018г. за отделяне на материали от преписка вх. № 2719/2018г. на ОП – Сливен. В мотивировъчната част на същото, стр.1, е описано : „В хода на проверката е установено следното : Народно Читалище „Пробуда 1907“ – с.Биково, ЕИК 000583581, със седалище и адрес на управление ********, рег. По ф.д. № 997/1997г. на Окръжен съд – Сливен осъществява дейност в с.Биково, общ. Сливен. На 21.02.2018г. е проведено общо събрание на читалището. За целта и с оглед спазване процедурата по ЗНЧ и устава на Читалището, на 08.02.2018г. е била изготвена покана с разписан дневен ред до 50 – те члена на читалището“.

На стр. 2 от Постановление с дата 25.10.2018г. на ОП – Сливен е описано : „Видно от изложеното от фактическа страна, през месец февруари и месец август 2018г. са изготвени документи – покана с дневен ред, за които са наведени данни, че част от лицата не са положили лично подписите си в него. Горната фактическа обстановка обосновава необходимост от произнасяне относно съставомерност на деянието по гл.9 „Документни престъпления“ от НК. Освен това, след събиране на всички данни от фактическа страна по преписката, следва да се прецени нарушен ли е принципът за лично уведомяване на членовете на НЧ „Пробуда – 1907“ – с.Биково“.

От правно естество се установява следното :

Законът за народните читалища е специален закон и като основен устройствен закон за читалищата урежда учредяването, управлението, имуществото, финансирането и прекратяването на този вид юридически лица с нестопанска цел. Със ЗНЧ са регламентирани конкретни изисквания и възможности за съдебен контрол, предвид спецификата в правния режим на читалищата като самостоятелно обособени юридически лица със специфичен статут.

Съобразно разпоредбата на чл.15, ал.7 от ЗНЧ, Окръжна Прокуратура – Сливен е депозирала пред СлОС на 04.12.2018г. искова молба срещу Народно Читалище „Пробуда 1907“ с. Биково, общ. Сливен за отмяна на решенията взети на 21.02.2018г. от ОС на Читалището.

Разпоредбата на чл.15, ал.7 от ЗНЧ предвижда, че Прокурорът може да иска от окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. В случая не е спазен изискуемия преклузивен едномесечен срок от узнаване на решението, тъй като видно от Постановление с дата 25.10.2018г. по преписка вх. № 2719/2018г. на ОП - Сливен, решенията взети на 21.02.2018г. от ОС на НЧ „Пробуда – 1907“ с.Биково са били вече обект на проверка в ОП - Сливен.

Съдът приема датата 25.10.2018г., като начален момент за узнаване на атакуваните решения на ОС от 21.02.2018г., като от този момент следва да тече и установения в закона едномесечен срок за упражняване на правомощията по чл.15, ал.7 от ЗНЧ. Срокът е изтекъл на 25.11.2018г.

Поради това следва да се приеме, че искът на ОП – Сливен по реда на чл.15, ал.7 от ЗНЧ, предявен на 04.12.2018г., е предявен след изтичане на законоустановения едномесечен срок и поради това се явява недопустим. Спазването на законоустановения едномесечен срок от узнаване на решението, обуславя допустимостта на предявените искове, за което съдът следи служебно. Производството по делото следва да бъде прекратено по реда на чл.130 от ГПК.

 

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 545/2018г. по описа на СлОС образувано по предявена искова молба от Окръжна Прокуратура – Сливен против Народно Читалище „Пробуда 1907“ с. Биково, общ. Сливен, по реда на чл.15, ал.7 от ЗНЧ, с искане за отмяна на решения на ОС проведено на 21.02.2018г., поради противоречие им със ЗНЧ.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :