О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 06.12.2018г.

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №549 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на Р.С.В. срещу действия на ДСИ при СлРС по изп.д.№2133/2018г. по описа на СИС при СлРС.

Жалбата не е подадена чрез ДСИ при СлРС и не са извършвани никакви действия по надлежното й администриране по реда на чл 436 от ГПК, не е приложено и копие от изпълнителното дело, с оглед проверка на допустимостта и основателността й, няма представени мотиви от съдебния изпълнител, не е внесена дължимата държавна такса.

Освен това, наред с жалбата е отправена и молба за предоставяне на правна помощ, каквато, ведно от съдържанието на същата и на жалбата, е била отправена и до ДСИ. Молбата е била във връзка с обжалване на действията на ДСИ /твърдяно прекратяване на изп. производство/ по посоченото изп. дело №2133/2018г. Няма данни за произнасянето по нея. С оглед отправеното ново искане за предоставяне на правна помощ във връзка с обжалването, ДСИ следва  при администриране на жалбата да укаже на жалбоподателката представяне на необходимите документи във връзка с искането й за предоставяне на правна помощ - доказателства /допустима е и нарочна декларация/ относно обстоятелствата по чл.23, ал.3 от ЗПрП, както следва: нейните доходи и тези на семейството й; имущественото  състояние, удостоверено с декларация; семейно положение; здравословно състояние; трудова заетост; възраст; други обстоятелства, относими към искането за предоставяне на правна помощ.

Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК, жалбата от някое от процесуалнолегитимираните лица, против някое от подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител, се подава до окръжния съд чрез съдебния изпълнител, като последният проверява дали е подадена в срок, дали е редовна, в т.ч. внесена дължимата държавна такса и извършва връчване на преписите на съответните страни. Едва след изтичане на срока за възражение по чл.436, ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител следва да изпрати на окръжния съд жалбата, възраженията, своите мотиви по обжалваните действия и копие от изпълнителното дело. Без да е извършена цялата поредица от тези процесуални действия, съдът не може да образува и разгледа жалбата.

Поради това производството по подадената пряко до СлОС жалба против действия на ДСИ при СлРС следва да се прекрати и жалбата да се изпрати на съдебния изпълнител за изпълняване на процедурата по чл. 436 от ГПК.

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№549/2018г. по описа на  Сливенски окръжен съд.

 

            ИЗПРАЩА жалба вх.№СД-05-01-7182/06.12.2018г. по описа на СлОС, с пощенско клеймо от 05.12.2018г. и изх.№460/04.12.2018г. на затворническата администрация на Затвора - Сливен, подадена от Р.С.В. против действия на ДСИ по изп.д.№2133/2018г. по описа на СИС при СлРС за надлежното й администриране по реда на чл.436 от ГПК, в т.ч. събиране на дължимата за обжалването държавна такса, респ. надлежно отправено искане за освобождаване от такава с представяне на съответните документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.83, ал.2 от ГПК.

           

УКАЗВА на ДСИ по изп.д.№2133/2018г. по описа на СИС при СлРС, едновременно с горните действия по проверка на редовност, допустимост и администриране на жалбата, да предприеме и действия за надлежно указване на жалбоподателката да представи необходимите документи по чл.23, ал.3 от ЗПрП /да й се укажат точно/, относими към искането й за предоставяне на правна помощ, отправено до съда във връзка с обжалването.

 

 

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.