О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

гр. Сливен, 13.12.2018 година

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание проведено на тринадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:               

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

                                                              Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от Мартин Сандулов  гр. д.  N 557 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производството е по реда на  чл.435 и сл. от ГПК.

Подадена е жалба от „СИУС“ ООД, ЕИК 2013444344, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от Г.Х., чрез процесуален представител адв. С.П., против действия по изпълнително дело № 20189150401946 по описа на ЧСИ Г.Г. рег. № 915 с район на действие Сливенски окръжен съд.

В жалбата се твърди, че дружеството е длъжник по изпълнителното дело и е била наложена възбрана върху недвижими имоти в с.Оризаре, общ.Твърдица, като на 05.11.2018г. ЧСИ е извършил опис на недвижимите имоти, ведно с построената върху тях фотоволтаична електроцентрала, но длъжникът по изпълнението не е бил надлежно уведомен и не са му били връчени всички книжа.  Поради това счита, че е опорочена процедурата по изпълнителното дело, защото не е била дадена възможност на длъжника да реализира защитата си и не са спазени гаранциите за законосъобразност на изпълнителните действия.  Развиват се съображения във връзка с нередовното съобщаване и връчване на длъжника на книжата по изпълнителното дело, което опорочавало процедурата. На второ място са развити съображения свързани с обстоятелството, че вещите не са били оставени запазени у длъжника, като за пазач на имотите и вещите е оставен и взискателя по делото. На последно място се сочи, че се възразява по начина, по който е бил извършен описът на част от движимите вещи, а именно чрез предоставяне от процесуален представител на трето за изпълнителното дело лице четящо устройство за сканиране. Така номерата на движимите вещи са останали в устройството и не са приложени към протокола в момента на подписването му от представителите на страните. Затова се иска да бъде постановено определение, с което да бъде задължен ЧСИ да извърши наново по законосъобразен начин действията по изпълнителното дел. Иска се да бъдат отменени и действията на ЧСИ , с които е назначен за пазач взискателя по изп.дело и/или негови представители. Иска се да бъде вдигната наложената обезпечителна мярка „възбрана“. Иска се и спиране на изпълнителното дело.

Постъпило е писмено възражение от „СВ МОДУМПРОДУКШЪН  ГМБХ“ в несъстоятелност, със седалище и адрес на дружеството *******, представлявано от синдика д-р Й.Щ., като взискател по изпълнителното дело, чрез упълномощения от синдика  адв.Е.М.. Във възражението се сочи, че на първо място жалбата е частично недопустима. Развиват се съображения, че искането за повторно извършване на процесуални действия е недопустимо. Единствено евентуално допустимо е оспорването в жалбата на длъжника определянето на пазач, но и в тази част се сочи, че в случая няма назначено трето лице пазач, поради което в обобщение жалбата се явява изцяло недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. На второ място по отношение на евентуалната допустимост на жалбата се развиват съображения, че тя е неоснователна в частта, с която са назначени пазачи. Неоснователно е и искането за спиране на изпълнителното дело.

Постъпило е писмено възражение от „Финикал“ ЕООД, чрез процесуален представител по пълномощие, в което се сочи, че жалбата е недопустима, тъй като действията подлежащи на обжалване са лимитативно изброени и не могат да се тълкуват разширително. Нито едно от извършените до момента действия по изпълнителното дело не подлежи на обжалване и не попада в приложното поле на чл.435 от ГПК. Преценката на ЧСИ да бъде назначен за пазач взискателя в производството, не подлежи на съдебен контрол, се сочи във възражението. На последно място са развити съображения относно възможността на длъжника да извърши плащане преди предприемането на друго изпълнително действие, а на последно място са развити доводи относно неоснователност на подадената жалба.

Постъпили са и писмени мотиви от ЧСИ Г.Г., в които подробно е описана фактическата хронология по изпълнителното дело. От правна страна ЧСИ изразява становище, че жалбата се явява недопустима, а са развити доводи и за неоснователност на същата.

Настоящият състав, след като се запозна с жалбата, възраженията, становището на ЧСИ и изпълнителното дело намира жалбата за недопустима, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено. Съгласно чл.435 ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба, насочването на изпълнението  върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, отказът на съдебния изпълнител да извърши нова оценка, определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл.470, както и  в случаите на чл.486 ал.2 от ГПК, отказът на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение, както и в  частта за разноските по изпълнението. От жалбата може да се направи извод, че длъжникът обжалва извършването на опис върху движимите вещи и налагането на възбраната върху недвижимите имоти.  Твърди, че не е бил редовно уведомен за тези действия на ЧСИ. От доказателствата по делото е видно, че поканата за доброволно изпълнение е била връчена на длъжника по реда на чл.50 ал.2 от ГПК, чрез ЧСИ Р.М. на 16.10.2018 г. Освен това е било поставено и уведомление по чл.47 от ГПК от служител в кантората на ЧСИ Р.М.. Така следва да се приеме, че длъжникът е узнал за предприетите от съдебния изпълнител действия, поради което е можел да организира защитата си и изложените в жалбата  твърдения в тази насока са голословни. В случая не е налице хипотезата на чл.435 ал.2 т.3 от ГПК, поради което обжалването на извършения опис се явява недопустимо. По отношение назначаването на пазач е видно, че ЧСИ е определил пазачи лице предложено от длъжника и наемателя, както и от присъединения взискател по делото, както и лице предложено от взискателя и от другия наемател. В случая не сме изправени пред хипотезата на чл.435 ал.2 т.5 от ГПК, тъй като не е определено за пазач трето лице, а са определени лица, които са посочени от длъжника и от взискателя, поради което наведените доводи, че не следва да бъде назначаван за пазач лице посочено от взискателя, не подлежат на преценка от съда, тъй като са извън компетенцията, дадена му от законовата норма.

Искането за спиране на производството може да бъде направено пред ЧСИ и едва след отказът на ЧСИ да спре производството, този негов отказ може да бъде обжалван по реда на чл. 435 ал.2 т. 6 предл.1 от ГПК, поради което направеното с жалбата такова искане пред съда е преждевременно и също се явява недопустимо.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СИУС“ ООД, ЕИК 2013444344, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от Г.Х., чрез процесуален представител адв. С.П., против действия по изпълнително дело № 20189150401946 по описа на ЧСИ Г.Г. рег. № 915 с район на действие Сливенски окръжен съд, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 557/2018 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването пред БАС.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: